Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Podstawa prawna

Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowiska

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Energii

Kontakt

telefon 33 49 71 808, 33 4971 512, 33 4971 523

Ostatnia aktualizacja

26.10.2020

Informacja

Wniosek