Wydział Ochrony Środowiska i Energii (jak załatwić sprawę)

 1. Ochrona środowiska
  1. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  2. Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
  3. Decyzja na emitowanie hałasu do środowiska
  4. Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  5. Zgłoszenie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  6. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  7. Dotacje - informacja dotycząca środków finansowych na ochronę środowiska w Bielsku-Białej
 2. Gospodarka wodno-ściekowa
  1. Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków, której eksploatacja dotyczy zwykłego korzystania z wód
  2. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
  3. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków  i transportu nieczystości ciekłych
  4. Rejestracja sprzętu pływającego
  5. Wydawanie karty wędkarskiej/karty łowiectwa podwodnego
  6. Rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego
  7. Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
 3. Zwierzęta
  1. Rejestracja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów międzynarodowych
  2. Zezwolenia na posiadanie, hodowanie i utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
 4. Gospodarka odpadami
  1. Usuwanie azbestu
  2. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
  3. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
  4. Zezwolenie na zbieranie odpadów
 5. Drzewa i krzewy
  1. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
 6. Geologia
  1. Zatwierdzenie projektu robót geologicznych
  2. Zgłoszenie projektu robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi
  3. Przekazanie dokumentacji geologicznej innej niż dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, hydrogeologiczna i geologiczno - inżynierska
  4. Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż nieobjętych własnością górniczą
  5. Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej
  6. Udostępnianie informacji geologicznej
 7. Grunty leśne
  1. Zaświadczenie
 8. Inwazyjne gatunki obce
  1. Informacja/wniosek 
 9.  Energia
  1. Kompleksowy program ochrony powietrza - dotacje do wymiany kotłów
  2. Edukacja ekologiczna
  3. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - CEEB
  4. Program "Czyste Powietrze"
  5. Projekt "OZE dla mieszkańców Bielska-Białej"
  6. Projekt "Likwidacja starych źródeł ciepła"
  7. Program "Ciepłe Mieszkanie"