Wydział Ochrony Środowiska i Energii

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Zakres Zadań

  • Realizowane funkcje: ochrona i kształtowanie środowiska, gospodarka wodna, ochrona przyrody, geologia i górnictwo, ochrona terenów leśnych, gospodarka energetyczna, kształtowanie postaw prośrodowiskowych.
  • Procesy: wydawanie zezwoleń, uzgodnień i opinii; prowadzenie, nadzór i kontrola prac związanych z ochroną środowiska; monitoring powietrza; nadzór nad zintegrowanym rozwojem gospodarki energetycznej oraz nadzór energetyczny nad obiektami gminnymi, koordynowanie rozwoju elektromobilności na terenie gminy.
  • Działalność: wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń, opinii w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, wydawanie kart wędkarskich, rejestracja sprzętu do amatorskiego połowu ryb;  wydawanie dokumentu rejestracyjnego zwierząt egzotycznych; zatwierdzanie planu łowieckiego;  kontrolowanie lub nadzór naruszeń prawa geologicznego; realizacja zadań wynikających ze szczególnych form ochrony przyrody; finansowanie przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej, w tym: dotacje do odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców, dotacje do przyłączy kanalizacyjnych i zbiorników retencyjnych, dotowanie unieszkodliwiania wyrobów azbestowych; koordynacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Bielska-Białej, dotacje do wymiany kotłów węglowych na ekologiczne źródła grzewcze; edukacja w zakresie ochrony środowiska, klimatu i oszczędzania energii.
Zespół / Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Naczelnik Wydziału 505 33 4971 510  
Zastępca Naczelnika 510 33 4971 520  
Zespół ds. gospodarki wodno-ściekowej 514 33 4971 522
33 4971 511
 
Zespół ds. uzgodnień inwestycji 513
508
33 4971 523
33 4971 512
 
Kancelaria, Stanowisko ds. ochrony przyrody 505 33 4971 717 ose@um.bielsko-biala.pl
Zespół ds. zieleni 506 33 4971 513  
Zespół ds. gospodarki odpadami 508 33 4971 512  
Zespół ds. finansowania przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 515 33 4971 514  
Stanowisko ds. ochrony powietrza i monitoringu 508 33 4971 515  
Stanowisko ds. ochrony przed hałasem 508 33 4971 512  
Stanowisko ds. ekorozwoju i dostępu do informacji o środowisku 507 33 4971 521  
Stanowisko ds. geologii Geolog Grodzki, Grodzkie Archiwum Geologiczne 514
509
33 4971 522  
Zespół ds. rynku energii 511 33 4971 517
33 4971 524
 
Zespół ds. zarządzania energią w obiektach gminnych 511 33 4971 709  
Zespół ds. efektywności energetycznej gminy 510 33 4971 708  33 4971 518  
Lokalizacja
Plac Ratuszowy 6 – V piętro
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 717 
FAX
33 4971 717