Wydział Ochrony Środowiska i Energii

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Zakres Zadań

  • Realizowane funkcje: ochrona i kształtowanie środowiska, gospodarka wodna, ochrona przyrody, geologia i górnictwo, ochrona terenów leśnych, gospodarka energetyczna, kształtowanie postaw prośrodowiskowych.
  • Procesy: wydawanie zezwoleń, uzgodnień i opinii; prowadzenie, nadzór i kontrola prac związanych z ochroną środowiska; monitoring powietrza; nadzór nad zintegrowanym rozwojem gospodarki energetycznej oraz nadzór energetyczny nad obiektami gminnymi, koordynowanie rozwoju elektromobilności na terenie gminy.
  • Działalność: wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń, opinii w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, wydawanie kart wędkarskich, rejestracja sprzętu do amatorskiego połowu ryb;  wydawanie dokumentu rejestracyjnego zwierząt egzotycznych; zatwierdzanie planu łowieckiego;  kontrolowanie lub nadzór naruszeń prawa geologicznego; realizacja zadań wynikających ze szczególnych form ochrony przyrody; finansowanie przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej, w tym: dotacje do odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców, dotacje do przyłączy kanalizacyjnych i zbiorników retencyjnych, dotowanie unieszkodliwiania wyrobów azbestowych; koordynacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Bielska-Białej, dotacje do wymiany kotłów węglowych na ekologiczne źródła grzewcze; edukacja w zakresie ochrony środowiska, klimatu i oszczędzania energii.
Zespół / Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Naczelnik Wydziału 504 33 4971 510  
Zastępca Naczelnika 510 33 4971 520  
Zespół ds. gospodarki wodno-ściekowej 514 33 4971 522
33 4971 511
 
Zespół ds. uzgodnień inwestycji 513
508
33 4971 523
33 4971 512
 
Kancelaria, Stanowisko ds. ochrony przyrody 505 33 4971 717 ose@um.bielsko.pl
Zespół ds. zieleni 506 33 4971 513  
Zespół ds. gospodarki odpadami 508 33 4971 512  
Zespół ds. finansowania przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 515 33 4971 514  
Stanowisko ds. ochrony powietrza i monitoringu 508 33 4971 515  
Stanowisko ds. ochrony przed hałasem 508 33 4971 512  
Stanowisko ds. ekorozwoju i dostępu do informacji o środowisku 507 33 4971 511  
Stanowisko ds. geologii Geolog Grodzki, Grodzkie Archiwum Geologiczne 514
509
33 4971 522  
Zespół ds. rynku energii 511 33 4971 517
33 4971 524
pze@um.bielsko.pl
Zespół ds. zarządzania energią w obiektach gminnych 511 33 4971 709  
Zespół ds. efektywności energetycznej gminy 510 33 4971 708  33 4971 518  
Lokalizacja
Plac Ratuszowy 6 – V piętro
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 717 
FAX
33 4971 717