Wydział Urbanistyki i Architektury (jak załatwić sprawę)

 1. Kategorie
  1. Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  2. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
  3. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  4. Pozwolenie na budowę
  5. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
  6. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę
  7. Pozwolenie na rozbiórkę
  8. Rejestracja dziennika budowy
  9. Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części
  10. Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę/zgłoszenie z projektem
  11. Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na roboty budowlane
  12. Zgłoszenie zamiaru umieszczania szyldów i reklam na budynkach I budowlach oraz reklam wolnostojących
  13. Wydawanie zaświadczeń o stanie zaawansowania budowy
  14. Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu
  15. Wniosek o sporządzenie/zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta bielska-białej
  16. Wypis I wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta bielska-białej oraz ze studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego
  17. Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
  18. Udostępnianie informacji o środowisku I jego ochronie z zakresu postępowania administracyjnego o pozwoleniu na budowę przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
  19. Opinia w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy lub z przepisami odrębnymi
  20. Opinia w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  21. Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
  22. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
  23. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej