Wydział Urbanistyki i Architektury (jak załatwić sprawę)

 1. Kategorie
  1. Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  2. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
  3. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  4. Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
  5. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę
  6. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę /przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia
  7. Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę
  8. Rejestracja dziennika budowy
  9. Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
  10. Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę /zgłoszenie z projektem
  11. Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę
  12. Zgłoszenie zamiaru umieszczania szyldów i reklam na budynkach i budowlach oraz reklam wolnostojących
  13. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  14. Zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego
  15. Zaświadczenie o stanie zaawansowania budowy
  16. Zaświadczenia o samodzielności lokalu
  17. Wniosek o sporządzenie /zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej
  18. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej oraz ze studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego
  19. Wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
  20. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie z zakresu postępowania administracyjnego o pozwoleniu na budowę przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
  21. Opinia w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy lub z przepisami odrębnymi
  22. Opinia w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  23. Wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
  24. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
  25. Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
  26. Wniosek o wydanie opinii konserwatorskiej