Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Podstawa prawna

Art. 29 Ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2019.2171  t.j.)  oraz art. 104 i 107 Ustawy z dnia 14.06.1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j.)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Kultury i Promocji

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej.

Opinie:

 • Komendanta Miejskiego Policji,
 • Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej,
 • Kierownika Pogotowia Ratunkowego, które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policję zagrożeniach,
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
 • Polisa ubezpieczeniowa (obowiązuje w przypadkach imprez masowych na które wstęp jest odpłatny)
 • Graficzny, wraz z opisem plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa artystyczno-rozrywkowa
 • Regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy masowej
 • Program i regulamin imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej wraz z informacją o sposobie udostępniania ich uczestnikom imprezy masowe
 • Informacja o liczbie miejsc udostępnionych przez organizatora dla osób na imprezie masowej
 • Wskazanie osoby reprezentującej organizatora – kierownika do spraw bezpieczeństwa imprez masowych. Imię, nazwisko, nr pesel, nr telefonu, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników ds. bezpieczeństwa imprez masowych
 • Pisemna instrukcja określającą zadania służby porządkowe
 • Informacja o liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej
 • Informacja o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk

Termin złożenia wniosku

Nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

Termin załatwienia sprawy

Co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej

Opłata skarbowa

zezwolenie – 82,00 zł.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze – za pośrednictwem Prezydenta Miasta, w terminie 4 dni od dnia wniesienia odwołania.

Jednostka odpowiedzialna
Kategoria