Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Podstawa prawna

art. 36a ust. 1 i 1b w zw. z art. 32 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę

Załączniki

 • 3 egz. projektu budowlanego zamiennego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeśli jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 • pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub położonym na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, wydane przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, zgodnie z przepisami art. 39 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane,
 • dokument stwierdzający udzielenie ewentualnego pełnomocnictwa (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie)

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa: z chwilą złożenia wniosku

 • zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej

Opłaty nie pobiera się przypadku, gdy decyzja o pozwolenie na budowę była zwolniona z opłaty skarbowej

Sposób złożenia wniosku

Wniosek składa się w:

 • postaci papierowej
 • albo formie dokumentu elektronicznego, udostępnionego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego składa się pod adresem elektronicznym: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl)

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska - Białej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronom.
 • Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Załączniki

(PB-7) wniosek o zmianę pozwolenia na budowę_1.pdf

Oświadczenie - zrzeczenie sie prawa do wniesienia odwołania_2.doc

Wniosek o uzupełnienie, wycofanie wniosku; zawieszenie lub podjecie zawieszonego postepowania_13.doc

Klauzula RODO

(PB-5) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane_10.pdf

Kategoria

Urbanistyka i architektura