Aktywny samorząd

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej realizuje pilotażowy program „Aktywny Samorząd”.
Wnioski dostępne są w Dziale Rehabilitacji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, pl. Opatrzności Bożej 18 oraz na stronie internetowej MOPS www.mops.bip.wizja.net

Informacje o programie można uzyskać pod nr tel. 33 496 82 53 www.aktywny-samorzad-bielsko.pl 

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu. Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu ruchu, jest w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub jest zatrudniona.

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu i jest w wieku aktywności zawodowej.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.

Zadania 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
Adresatem obszaru B zadanie 1 i 2 jest osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku, jest w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub jest zatrudniona.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
Adresatem jest osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, jest w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub jest zatrudniona.

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
Adresatem jest osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.Adresatem Obszaru C zadanie 3 i 4 jest osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym, jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.


Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Adresatem jest osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i pełni rolę opiekuna prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy, jako osoba bezrobotna, albo jako osoba poszukująca pracy i niepozostająca w zatrudnieniu.

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.