Pomoc społeczna

Wybrane akty prawne

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej

System pomocy w mieście - informacje ogólne

Obowiązek realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej, w zakresie ustalonym Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zgodnie z powyższym aktem prawnym, pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Organizują ją organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast na poziomie gmin), współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

System pomocy w mieście - wykaz placówek

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Podstawą prawną do opracowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielska-Białej na lata 2014-2020” była ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która nakłada na gminę obowiązek opracowania takiej strategii oraz określa, co powinna ona zwierać. Jej konstrukcja oraz treść nawiązują do istotnych wojewódzkich, krajowych i europejskich dokumentów strategicznych w obszarze polityki społecznej.
W „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielska-Białej na lata 2014-2020” zostały ujęte wszystkie obszary szeroko definiowanej polityki społecznej, tj.:

 • polityka ludnościowa i rodzinna,
 • polityka w dziedzinie zatrudnienia,
 • polityka mieszkaniowa,
 • polityka w zakresie wybranych aspektów ochrony zdrowia,
 • polityka oświatowa,
 • polityka kulturalna,
 • polityka w dziedzinie kultury fizycznej i sportu,
 • polityka w zakresie zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej,
 • polityka w zakresie bezpieczeństwa publicznego, w obszarze przeciwdziałania zjawiskom dezorganizacji społecznej oraz patologii społecznej,
 • polityka w zakresie wspierania lokalnego społeczeństwa obywatelskiego.

W obrębie każdego z wyżej wymienionych obszarów polityki społecznej uwzględnione zostały tylko te działania, które wiążą się ściśle z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów społecznych.
Przedmiotowa Strategia określa główny cel strategiczny, którym jest tworzenie warunków sprzyjających spójności społecznej i podnoszeniu jakości życia mieszkańców Bielska-Białej. Wśród szczegółowych celów strategicznych dla każdego z ww. obszarów znajdują się następujące kwestie:

 • tworzenie warunków dla rozwoju rodziny i jakości życia w mieście;
 • wspieranie tworzenia miejsc pracy, rozwoju zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;
 • rozwój polityki mieszkaniowej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • wspieranie działań na rzecz zdrowia mieszkańców;
 • wspieranie szkolnictwa integracyjnego, profilaktyki problemów społecznych i organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • promowanie aktywności kulturalnej sprzyjającej integracji społecznej;
 • upowszechnianie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej;
 • przeciwdziałanie ubóstwu i zjawiskom wykluczenia społecznego oraz wzrost spójności społecznej;
 • poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Bielska-Białej oraz osób przebywających czasowo na terenie miasta;   
 • sprzyjanie rozwojowi aktywności społecznej mieszkańców miasta.

Strategia_Rozwiazywania_Problemow_Spolecznych_Miasta_Bielska_Bialej_na_lata_2014_2020