Działania w roku 2016

21 stycznia 2016r.

Wyjaśnienia dotyczące podstawy prawnej opracowania “Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020" (Kontynuacja PROM 2007-2013) - NIEAKTUALNE

15 luty 2016r.

Sprawozdanie za 2015 z realizacji projektów ujętych w “Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020" (Kontynuacja PROM 2007-2013)

8 lipca 2016r.

“Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)” został zamieszczony w  Wykazie programów rewitalizacji województwa śląskiego i jest podstawą do ubiegania się o środki UE na działania rewitalizacyjne.

21 czerwca 2016r.  Rada Miejska w Bielsku-Białej przyjęła uchwałą nr XIX/368/2016 zaktualizowany „Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)” (PROM), który uzyskał pozytywną ocenę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Aktualizacja polegała m.in. na dodaniu do PROM preferowanych kierunków działań (str. 185 PROM), które wpisują się w działania rewitalizacyjne realizujące cele PROM.  Umożliwia to potencjalnym beneficjentom ubieganie się o wsparcie ze środków UE bez konieczności  wpisywania konkretnych projektów na listę projektów w PROM.

Projekty zamieszczone w PROM lub wpisujące się w preferowane kierunki działań  będą miały możliwość ubiegania się o środki z funduszy UE na działania rewitalizacyjne lub uzyskania dodatkowych punktów podczas naborów wniosków o dofinansowanie z UE w konkursach ogłaszanych w innych priorytetach.

3 sierpnia 2016r.

Aktualne wyjaśnienia dotyczące podstawy prawnej opracowania “Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020" (Kontynuacja PROM 2007-2013)

W związku z aktualizacją“Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020" (Kontynuacja PROM 2007-2013), który został przyjęty uchwałą nr XIX/368/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 czerwca 2016r. zamieszczamy wyjaśnienie dotyczące podstawy prawnej opracowania w/w Programu.