Stypendia Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki

Podstawa prawna

art. 7b ust. 1-3 Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2024.87) i Uchwała Nr XVII/383/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, opieką nad zabytkami lub upowszechnianiem kultury oraz wysokości tych stypendiów.

Wymagane dokumenty

Wniosek o stypendium

Oświadczenie i Klauzula RODO

Cel stypendiów

Stypendia służą wspieraniu rozwoju twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury lub opiece nad zabytkami na terenie miasta Bielsko-Biała. Przyznawane są w miesiącu czerwcu osobom fizycznym na realizację określonego przedsięwzięcia, jako: 

  • stypendia twórcze, w następujących dziedzinach: literatura, sztuki plastyczne i wizualne, muzyka, taniec, teatr;
  • stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, w następujących dziedzinach: animacja kulturalna, edukacja kulturalna, upowszechnianie dziedzictwa kulturowego miasta Bielska-Białej;
  • stypendia na przedsięwzięcia związane z opieką nad zabytkami.

Termin załatwienia sprawy

Wypełniony i podpisany wniosek o stypendium wraz z ewentualnymi załącznikami, podpisane oświadczenie i klauzulę RODO należy złożyć do 31 maja każdego  roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej lub przesłać pocztą na adres:

Wdział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała.

Stypendia przyznawane są do końca czerwca każdego roku.

 

WNIOSEK O STYPENDIUM

RODO i KLAUZULA_2024

UCHWAŁA ws. STYPENDIÓW

Jednostka odpowiedzialna
Kategoria