Stypendia Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki

Podstawa prawna

Stypendia Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki są przyznawane na podstawie art. 7b ust. 1-3 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2020.194.j.t.)

Przyznawane są osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami na terenie miasta Bielska-Białej.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Kultury i Sztuki

Jednostka odpowiedzialna
Kategoria