Stypendia Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki

Podstawa prawna

Stypendia Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki są przyznawane na podstawie art. 7b ust. 1-3 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2020.194.j.t.)

Stypendia służą wspieraniu rozwoju twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury lub opiece nad zabytkami na terenie miasta Bielsko-Biała.
Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Bielska-Białej raz w roku, w miesiącu czerwcu osobom fizycznym, które działają na rzecz tworzenia, upowszechniania kultury oraz na rzecz opieki nad zabytkami w Bielsku-Białej.
Stypendia przyznawane są na realizację określonego przedsięwzięcia, jako:
a) stypendia twórcze, w następujących dziedzinach: literatura, sztuki plastyczne i wizualne, muzyka, taniec, teatr,
b )stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, w następujących dziedzinach: animacja kulturalna, edukacja kulturalna, upowszechnianie dziedzictwa kulturowego miasta Bielska-Białej,
c) stypendia na przedsięwzięcia związane z opieką nad zabytkami.

Dodatkowe informacje w sprawie stypendiów można uzyskać w Wydziale Kultury i Sztuki pod numerem telefonu 33/491 14 75 lub w zakładce: kultura

 

 

 

 

Jednostka odpowiedzialna
Kategoria