Działania w roku 2015

8 grudnia 2015r.

“Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (kontynuacja PROM 2007-2013) został przyjęty przez Radę Miejską w Bielsku-Białej 24.11.2015r.

Informujemy, że w dniu 03.08.2015 r. minął termin zgłaszania uwag do projektu roboczej wersji aktualizacji “Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku – Białej na lata 2014 – 2020” (wersja z lipca 2015 r.). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi dotyczące treści tego dokumentu.

link bezpośredni

6 sierpnia 2015 r.

Informacja dotycząca uwag do projektu aktualizacji “Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku – Białej na lata 2014 – 2020”
Informujemy, że w dniu 03.08.2015 r. minął termin zgłaszania uwag do projektu roboczej wersji aktualizacji “Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku – Białej na lata 2014 – 2020” (wersja z lipca 2015 r.).

27 lipca 2015r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU roboczej wersji aktualizacji (wersja z lipca 2015r.) "PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU-BIAŁEJ NA LATA 2014-2020"

Zgodnie z  Harmonogramem prac nad aktualizacją  "Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020" (PROM) publikujemy  wersję roboczą (z lipca 2015r.) "Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020"  - (...link).

Zapraszamy do udziału w konsultacjach dotyczących przedmiotowego dokumentu.

Aby ułatwić udział w konsultacjach  przygotowaliśmy formularz do pobrania ze strony internetowej – (link...) lub w Biurze ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich.

Zgłoszenia uwag, sugestii lub wyrażenia opinii  do wersji roboczej PROM mogą Państwo dokonać wyłącznie na w/w formularzu w terminie do 3.08.2015r.

Informacja dotycząca zgłoszonych uwag, sugestii i opinii  zostanie opublikowana na stronie internetowej do 20.08.2015r.

Formularz należy przesłać drogą elektroniczną (na adres e-mail: ro@um.bielsko.pl) lub korespondencyjnie na adres Biura ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich, ul. Cieszyńskiej 15,   43-300 Bielsko-Biała. Formularz  można również dostarczyć osobiście lub faxem na nr ( 033) 822 83 99.

Informacji w tej sprawie udzielają:
Jolanta Jędrzejczyk – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich
Anna Jończyk – Inspektor w Biurze ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich.

9 lipca 2015r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW OCENY PROJEKTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH ZGŁOSZONYCH DO "PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU-BIAŁEJ NA LATA 2014-2020"

30 czerwca 2015r. zakończył się nabór  "Kart zgłoszenia projektów" uzupełniającyh do aktualizacji “Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich  w Bielsku-Białej na lata 2014-2020” (PROM).

Zespół zadaniowy do zakończenia prac nad aktualizacją “Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich  w Bielsku-Białej na lata 2014-2020” oraz jego koordynowania i monitorowania w latach 2015-2021 (powołany Zarządzeniem nr ON.0050.13.2014.RO Prezydenta Miasta Bielska - Białej z dnia 17 grudnia 2014r.) w dniach 2-3 lipca 2015r. dokonał oceny projektów uzupełniających.

Lista projektów które przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną znajduje się tutaj...(link)

Ze szczegółową oceną danego projektu Projektodawca może zapoznać się w Biurze ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich, ul. Cieszyńska 15, 43-300 Bielsko-Biała w godz. 7:00 – 15:00.

Zgłoszenie projektu do PROM nie oznacza jego realizacji przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

Projekt jest realizowany przez podmiot zgłaszający.
 
Zgłoszenie projektu do PROM nie jest jednoznaczne z  uzyskaniem środków finansowych planowanych do uzyskania na realizację poszczególnych projektów. Projektodawcy indywidualnie występują o środki  UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 lub o środki z innych źródeł finansowania (zgodnie z zasadami udzielania przedniotowego wsparcia, katalogiem beneficjentów, harmonogramem naboru wniosków itp.).

Informacji w tej sprawie udzielają:

Jolanta Jędrzejczyk – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich
Anna Jończyk – Inspektor w Biurze ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich.

17 czerwca 2015r.

Ogólne informacje, kierunkujące przygotowanie planu finansowania projektów zgłaszanych do aktualizacji "Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020" (PROM)
W związku z pytaniami projektodawców (zainteresowanych zgłoszeniem swojego projektu do PROM) dotyczącymi zasad finansowania działań rewitalizacyjnych z funduszy UE przedstawiamy stosowną informację.

Finansowanie UE

10 czerwca 2015

Informujemy, że 22 czerwca br. w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej (pl. Opatrzności Bożej 18) w godz. 16.00 – 19.00 odbędzie otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące aktualizacji "Programu Rewitalizacji Obaszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020". Istenieje także możliwość uczestniczenia w indywidualnych konsultacjach (prosimy o wcześniejszą rejestrację mailem na adres: rewitalizacja@um.bielsko.pl lub telefonicznie 33/822-70-11 lub 12), które dla projektodawców planowane są: 

  • 22 czerwca br., w godz.: 19:00 – 20:00 w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej,  pl. Opatrzności Bożej 18;
  • 24 czerwca br., w godz. 11:00 – 13:00 w Biurze ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich, ul. Cieszyńska 15 w Bielsku-Białej.

Przypominamy, że w maju br. zostały wznowione prace nad aktualizacją "Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich  w Bielsku-Białej na lata 2014-2020" (PROM). Szczegółowe informacje  (wraz z harmonogramem prac) znajdują się tutaj.

3 czerwca br. ogłoszony został nabór projektów uzupełniających do PROM. Szczegółowe informacje (wraz z drukiem "Karty zgłoszenia projektu", "Instrukcją wypełniania Karty zgłoszenia projektu") znajdują się tutaj. Termin złożenia Karty zgłoszenia projektu: do 30.06.2015r.

Dodatkowych informacji udziela osobiście, telefonicznie (33/822-70-11 lub 12) lub mailowo (rewitalizacja@um.bielsko.pl):
Jolanta Jędrzejczyk – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich
Anna Jończyk – Inspektor w Biurze ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich.

3 czerwca 2015r.

ogłoszenie naboru projektów uzupełniających do aktualizacji „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020

maj 2015r.

Wznowienie prac nad aktualizacją „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku- Białej na lata 2014-2020”
29.05.2015r. - Wznowienie prac nad aktualizacją Uprzejmie informujemy, że wznawiamy prace nad zakończeniem (rozpoczętej w 2013r.) 

marzec 2015r.

Informacja o stanie prac nad “Programem Rewitalizacji Obszarów Miejskich na lata 2014-2020”

Po ukazaniu się Uszczegółowienia do RPO WSL na lata 2014-2020 oraz  wytycznych do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji prace nad dokończeniem aktualizacji “Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020” zostaną odwieszone.