Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji "Programu ochrony środowiska w mieście Bielsku-Białej do roku 2016 z perspektywą na lata 2017-2020"

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu aktualizacji "Programu ochrony środowiska w mieście Bielsku-Białej do roku 2016 z perspektywą na lata 2017-2020"

Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza, że przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne, dotyczące projektu aktualizacji " Programu ochrony środowiska w mieście Bielsku-Białej do roku 2016 z perspektywą na lata 2017-2020" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Konsultacje prowadzone będą do 12 września 2013 r. Konsultacje społeczne są prowadzone stosownie do art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. m 25, poz. 150 ze zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. m 199, poz. 1227 ze zm.)

Z treścią projektu "Programu ochrony środowiska w mieście Bielsku-Białej do roku 2016
z perspektywą na lata 2017-2020" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w okresie od 23 sierpnia 2013 r. do 12 września 2013 r. :

  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pod adresem www.um.bielsko.pl w zakładce Konsultacje społeczne;
  • w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, V piętro, pokój 505, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 14.00.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez zainteresowanych opinii, wniosków i uwag na adres poczty elektronicznej Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: ochrona.srodowiska@um.bielsko.pl

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na wskazanym formularzu. W tytule e-maila przekazującego formularz z uwagami prosimy wpisać .Konsultacje społeczne".

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

Plik dźwiękowy

Aktualizacja Programu ochrony środowiska w mieście Bielsku Białej do roku 2016 z perspektywa na lata 2017 2020

formularz zgłaszania uwag

informacja

mapa 1

mapa 2

mapa 3

mapa 4

Prognoza oddziaływania na środowisko

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4