Informacje ogólne

Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej określa Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018  poz. 1265 j.t., z późn. zm.). Zadania te są realizowane na podstawie uchwalonego przez Radę Ministrów Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia, zawierającego zasady realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz w oparciu o inicjatywy samorządu gminy, powiatu, województwa i partnerów społecznych.

Osoby bezrobotne mogą korzystać z następujących form aktywizacji zawodowej, przewidzianych przez ww. ustawę:

  • dodatek aktywizacyjny,
  • szkolenia, egzaminy i licencje,
  • staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,
  • studia podyplomowe,
  • prace interwencyjne,
  • prace społecznie użyteczne,
  • bon na zasiedlenie,
  • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy,
  • roboty publiczne,
  • wsparcie działalności gospodarczej.

Zadania Miasta Bielska-Białej w zakresie polityki rynku pracy określa Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2030 dla Miasta Bielska-Białej.

W Bielsku-Białej aktywizacją zawodową i promocją zatrudnienia zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 55, tel. 33 496 51 50, tel./faks 33 496 51 51, e-mail sekretariat@pup-bielsko.pl

Zadaniem Powiatowego Urzędu Pracy jest obsługa bezrobotnych z terenu gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Szczyrk, Wilkowice, Porąbka, Wilamowice, poszukujących pracy oraz pracodawców z terenu powiatu bielskiego oraz miasta Bielska-Białej.

Powiązane podstrony