Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Europejski fundusz społeczny

INFORMACJA O NABORZE BIZNESPLANÓW
W PROJEKCIE „Twoja firma – Twój sukces!”

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Poddziałanie 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

             Zgodnie z § 4 ust. 9 Regulaminu Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości informujemy, iż termin składania Biznesplanów rozpocznie się w dniu 31 sierpnia 2018 r. i zakończy się 17 września 2018 r.

Biznesplany złożone przed, jak i po przedmiotowym terminie nie będą podlegały ocenie.

Biznesplan wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Projektu (w godzinach funkcjonowania Urzędu), tj. w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, pok. 225 lub przesłać pocztą na adres: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6 (decyduje data stempla pocztowego), w kopercie opisanej wg poniższego wzoru:

Imię i Nazwisko
Uczestnika/czki projektu
Nazwa przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy)
Adres

Biznesplan w ramach Projektu
„Twoja firma – Twój sukces!” – NIE OTWIERAĆ

 

Miasto Bielsko-Biała
Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Wydział Polityki Społecznej
pl. Ratuszowy 6, pok. 225
43-300 Bielsko-Biała

Załączniki:

Regulamin_przyznawania_srodkow_finansowych_na_rozwoj_przedsiebiorczosci

Zal_nr_1_Biznesplan

Zal_nr_1_Biznesplan

Zal_nr_2_Karta_oceny_biznesplanu

Zal_nr_3_Umowa_o_udzielenie_wsparcia_finansowego

Zal_nr_4_Wniosek_o_przyznanie_podstawowego_przedluzonego_wsparcia_pomostowego

Zal_nr_4_Wniosek_o_przyznanie_podstawowego_lub_przedluzonego_wsparcia_pomostowego

Zal_nr_5_Karta_oceny_formalnej_wniosku_o_przyznanie_wsparcia_pomostowego

Zal_nr_6_Karta_oceny_merytorycznej_wniosku_o_przyznanie_wsparcia_pomostowego

Zal_nr_7_Umowa_o_udzielenie_finansowego_wsparcia_pomostowego

Zal_nr_8_Aneks_do_umowy_o_udzielenie_finansowego_wsparcia_pomostowego

Zal_nr_9_Umowa_o_udzielenie_wsparcia_pomostowego_w_formie_uslug_doradczych

Zal_nr_10_Oswiadczenie_o_wysokosci_otrzymanej_pomocy_de_minimis

Zal_nr_10_Oswiadczenie_o_wysokosci_otrzymanje_pomocy_de_minimis

Zal_nr_11_Oswiadczenie_o_nieskorzystaniu_z_pomocy_de_minimis

Zal_nr_11_Oswiadczenie_o_nieotrzymaniu_pomocy_de_minimis

Zal_nr_12_Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

Zal_nr_12_Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

Zal_nr_13_Szczegolowe_zestawienie_towarow_i_uslug_przewidzianych_do_zakupienia

Zal_nr_13_Szczegolowe_zestawienie_towarow_i_uslug_przewidzianych_o_zakupienia_ze_srodkow_wsparcia_pomostowego

Zal_nr_14_Oswiadczenia

Zal_nr_14_Oswiadczenia

Zal_nr_15_Oswiadczenie_o_wydatkowaniu_wsparcia

Zal_nr_15_Oswiadczenie_o_wydatkowaniu_wsparcia

Zal_nr_16_szczegolowe_zestawienie_towarow_i_uslug_ktorych_zakup_zostal_dokonany_ze_srodkow_na_rozwoj_przedsiebiorczosci_wraz_ze_wskazaniem_ich_parametrow_technicznych_i_lub_jakosciowych

Zal_nr_16_szczegolowe_zestawienie_towarow_i_uslu_ktorych_zakup_zostal_dokonany_ze_srodkow_na_rozwoj_przedsiebiorczosci

Zal_nr_17_Harmonogram_rzeczowo_finansowy_wydatkow_pokrytych_ze_srodkow_podstawowego_przedluzonego_wsparcia_finansowego

Zal_nr_17_harmonogram_rzeczowo_finansowy_wydatkow_pokrytych_ze_srodkow_podstawowego_przedluzonego_wsparcia_pomostowego

Zal_nr_18_Oswiadczenie_o_niekorzystaniu_z_dwoch_roznych_zrodel_na_pokrycie_tych_samych_wydatkow

Zal_nr_18_Oswiadczenie_o_niekorzystaniu_z_dwoch_roznych_zrodel_na_pokrycie_tych_samych_wydatkow

Zal_nr_19_Rozliczenie_podstawowego_przedluzonego_wsparcia_pomostowego

zal_nr_19_Rozliczenie_podstawowego_przedluzonego_wsparcia_pomostowego

Zal_nr_20_Standardy_oceny_biznesplanow_o_przyznanie_finansowego_wsparcia_na_rozwoj_przedsiebiorczosci

Zal_nr_21_Zaswiadczenie_o_pomocy_de_minimis