Rok 2012

PRZEPROWADZONO NASTĘPUJĄCE PRACE REMONTOWE:

Remonty kamienic gminnych:

a) Zakończono remont konserwatorski  kamienicy będącej własnością Gminy pl. Św. Mikołaja 6 (finansowanie: środki własne Gminy)

b) zakończono remont elewacji frontowych budynków: ul. Orkana 12 i ul. Orkana 18 (finansowanie: środki własne Gminy)

c) Zakończono   rewitalizację przestrzeni publicznych na  Bielskiej Starówce (w ramach Projektu pt. „Zwiedzaj   i wypoczywaj. Rewitalizacja Starówki i Parku Słowackiego w Bielsku-Białej – etap II”) w zakresie obejmującym:

Budowę tarasu widokowego z ekspozycją przechodu bramnego przy ulicy Krętej, co pozwoliło na wyeksponowanie średniowiecznych fragmentów obwarowań miasta Bielska (odkrytych w latach 1998-1999), o czym informuje zamontowana w miejscu tablica z planem obwarowań miejskich. Uzupełnieniem jest oświetlenie eksponujące historyczne elementy tarasu oraz elementy małej architektury umożliwiające wypoczynek  mieszkańcom i turystom odwiedzającym ten zakątek.

zagospodarowanie istniejącego skweru przy ulicy Orkana, które polegało na wykonaniu ścieżek i placyków oraz ozdobnych nasadzeń, oświetlenia oraz elementów małej architektury. Przywrócono  skwerowi jego funkcję rekreacyjno-wypoczynkową. Ze względu na ukształtowanie terenu, w celu ułatwienia komunikacji dla osób niepełnosprawnych, wykonano pochylnię z kostki brukowej. Na terenie skweru  zamontowano również stoliki do szachów oraz stół do ping-ponga, które są atrakcją dla odpoczywających.

Zagospodarowanie terenu przy ulicy Schodowej -  stworzono przestrzeń do wypoczynku w miejscu dotychczas zaniedbanym i nieużytkowanym, poprzez wykonanie ciągów pieszych, placyku rekreacyjnego, nowego oświetlenia, elementów małej architektury (stylizowane ławeczki, kosze na śmieci) oraz ozdobnych nasadzeń.

Remont ulicy Pankiewicza wraz z odcinkowym remontem ulicy Krętej (od ulicy Celnej do ulicy Pankiewicza); pozwoliło to  na wyeksponowanie jednej   z najstarszych uliczek miasta, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie nowego tarasu widokowego.   
    
Remont nawierzchni odcinka ulicy Krętej (od ulicy Orkana do ulicy Pankiewicza);nową nawierzchnię, w tradycyjnej technologi z kamienia rzecznego układanego „na sztorc” uzyskało historyczne zejście z ulicy Krętej w kierunku ulicy Orkana.
Remont nawierzchni ulicy Pankiewicza i Krętej pozwolił na wyeksponowanie jednej z najstarszych uliczek miasta, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie nowego tarasu widokowego.

Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 „Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja – duże miasta”.
Dofinansowanie całego Projektu z funduszy europejskich wynosi ponad 10 mln zł, tj. 85% kosztów kwalifikowanych całego zadania.

Remonty kamienic prywatnych

a) zakończono remonty kamienic: Cieszyńska 4, Rynek 21,  Św. Trójcy 3 i Św. Trójcy 5,   

b) kontynuowano remont kamienic: Rynek 17/ Podcienie 2(elewacje) i Wzgórze 7
 

KONTYNUOWANO PROGRAMY SPOŁECZNE REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (MOPS).

Projekt "Bielsko-Biała łączy ludzi" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w partnerstwie ze stowarzyszeniem LKS "Zapora" Wapienica.
Celem Projektu jest wzmocnienie integracji społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym    w Bielsku-Białej (więcej o Projekcie: www.zaradni.eu).
W 2012 roku w Projekcie wzięło udział 87 osób (w tym 30 osób objętych Programem Aktywności Lokalnej (PAL) dla Osiedli: Wapienica, Śródmieście Bielsko i Grunwaldzkie).
Wszyscy uczestnicy Projektu zostali objęci programem readaptacji społecznej i zawodowej w ramach dwóch Klubów Integracji Społecznej "Centrum"  przy ul. Piastowskiej oraz przy ul. Milusińskich. Dzieciom uczestników zajęć (w wieku od 4 miesięcy do 13 lat) zapewniono profesjonalną opiekę. Zorganizowano dla nich również 9 szkoleń zawodowych m. in.: kurs prawa jazdy kat. B i C z uprawnieniami na przewóz rzeczy, kurs obsługi komputera z kasą fiskalną i fakturowaniem, kurs księgowości komputerowej, grafiki komputerowej, manicure-pedicure z wizażem, kurs pracownika ochrony pierwszego stopnia, operatora koparko-ładowarki i opiekunki osób starszych i dzieci.

Wszystkim mieszkańcom miasta bezpłatnych porad udzielał Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych.

W ramach działań o charakterze środowiskowym, w Punktach Poradnictwa Obywatelskiego, na trzech Osiedlach objętych PAL dyżurowali pracownicy socjalni, a prawnik udzielał bezpłatnych porad prawnych.

W 2012 roku wydano 4 numery periodyku „Czas na osiedla”– pierwszego redagowanego 
z myślą o mieszkańcach Osiedli: Wapienica, Śródmieście Bielsko, Grunwaldzkie. Zagwarantował on m.in. dostęp do informacji na temat wydarzeń o charakterze lokalnym, dawał możliwość wyrażania opinii i wysuwania postulatów dotyczących rozwoju Osiedli, a ponadto popularyzował wiedzę o lokalnym dziedzictwie kulturowym.

Ważnym elementem działań w ramach PAL są tzw. spotkania koalicjantów. Każde ze spotkań poświęcone było sprawom ważnym społecznie. W 2012 roku odbyło się ich łącznie 12.
Koalicjanci wraz z pracownikami socjalnymi MOPS przygotowywali szereg wydarzeń i akcji, m. in.: „Uliczną Paradę Teatralną w Śródmieściu Bielsko”, "Dzień Wapienicy", warsztaty sportowe, teatralne  i taneczne dla dzieci i młodzieży, Mikołajki, Jasełka, Dzień Seniora, cykl wykładów tematycznych i warsztatów edukacyjnych, spotkania grupy samopomocowej czy „Parafialno-osiedlowy festyn rodzinny”.