Rok 2018

PRZEPROWADZONO NASTĘPUJĄCE PRACE REMONTOWE:

Remonty kamienic gminnych i wspólnotowych

a) Rozpoczęto remont kamienic:

 • ul. Wzgórze 14 (finansowanie: budżet gminy, budżet państwa, dofinansowanie UE)
  kamienica
 • pl. św. Mikołaja 12 (finansowanie: budżet gminy)
  kamienica
 • ul. Ludwika Waryńskiego 2 (finansowanie ze środków ZGM)
  Kamienica z białą elewacją miejscami z brzydkimi elementami żółtymi
 • ul. Juliusza Słowackiego 4 (finansowanie: środki własne oraz dotacja Miejskiego Konserwatora Zabytków)
  kamienica
 • ul. Podcienie 9 (finansowanie: dotacja celowa Urzędu Miasta w Bielsku-Białej)
  kamienica z podcieniami

b) Kontynuowano remont kamienic:

 • ul. Rynek 16/ Juliusza Słowackiego 1b (finansowanie: środki własne Gminy)
  kamienica w remoncie, duży bałagan

Remonty kamienic prywatnych:

 a)  Kontynuowano remont kamienicy – ul. Rynek 14
kamienica z szarą elewacją

 b) Zakończono remont kamienicy – ul. Piwowarska 6

KONTYNUOWANO PROGRAMY SPOŁECZNE REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (MOPS).

Projekt „Zintegrowana animacja społeczna Bielsku-Białej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” oraz Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1 Aktywna Integracja, 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - RIT. Okres realizacji projektu od 1 października 2017 r. do 30 września 2020 r.

Cel Projektu: wzmocnienie aktywności i pobudzenie spójności społecznej
9 zmarginalizowanych, wieloproblemowych społeczności lokalnych miasta Bielska-Białej, 
w tym 236 kobiet i 101 mężczyzn zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
w okresie od października 2017 r. do września 2020 r. poprzez realizację 9 programów aktywności lokalnej na obszarach zdegradowanych.

Grupa docelowa to mieszkańcy osiedli znajdujących się w I i II strefie PROM tj.: Biała Śródmieście, Biała Wschód, Śródmieście Bielsko, Dolne i Górne Przedmieście, Beskidzkie, Wojska Polskiego, Złote Łany. Grupę docelową w szczególności stanowić będą osoby niepełnosprawne i dotknięte długotrwałą chorobą, seniorzy, dzieci i młodzież, osoby bezrobotne (III profil pomocy), osoby nieaktywne zawodowo oraz otoczenie tych osób.

W 2018 roku kontynuowano realizację 9 Programów Aktywności Lokalnej (PAL), 7 terytorialnych na obszarach zdegradowanych i 2 kategorialnych dla osób niepełnosprawnych 
i dla dzieci i młodzieży z w/w obszarów. Łącznie 231 osób przystąpiło do Projektu, podpisując umowy przystąpienia do jednego z PAL. Uczestnicy, w zależności od potrzeb i zgodnie 
z zaplanowaną ścieżką reintegracji, indywidualnie lub grupowo skorzystali z: doradztwa, usługi Animatora Społecznego, Specjalisty ds. Integracji Społeczno – Zawodowej, psychologa, terapeuty, warsztatów umiejętności społecznych, treningów motywacji, doradztwa zawodowego w KIS (ul. Piastowska 4 lub ul. Jutrzenki 22) lub CIS (ul. Stefanii Sempołowskiej 13), szkoleń zawodowych, staży zawodowych, stypendiów stażowych, usług asystenckich, warsztatów artystycznych, sportowych bądź edukacyjno-integracyjnych. W ramach projektu realizowany jest również wolontariat, prowadzone są działania wspierające pracę wolontariuszy, szkolenia, działa Giełda Wolontariatu i Kluby Wolontariusza.