Udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i-kartograficznego,
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w-sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych,
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty,
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji,
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o-informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w-rejestrze publicznym.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Geodezji i Kartografii.

Wymagane dokumenty:

 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej – dla wykonawstwa geodezyjnego;
 • Wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków;
 • Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 • Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym;
 • Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów.

Termin załatwienia sprawy:

 • Realizacja zgłoszeń prac geodezyjnych zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu, wypisów, wypisów i wyrysów realizowane są niezwłocznie po dokonaniu przez stronę stosownych opłat, przewidzianych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Opłaty:

 • Stawki dotyczące udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierają tabele, będąca załącznikiem do ustawy Prawo
 • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w wysokości 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 • Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl)

 

EGiB Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
P1 Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB
P3 Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej
P6 Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych BDSOG
Zgłoszenie prac geodezyjnych
Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym
P Wniosek o udostępnienie materiałów_z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
P2 Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestrów kartotek skorowidzów wykazów zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB
P4 Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestru cen i wartosci nieruchomości
P8 Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie innych materiałów
Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów
Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym
Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych
Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych

Wniosek o udostępnienie materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny(SEKAP)

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów(SEKAP)

Zgłoszenie prac geodezyjnych (SEKAP)