Udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i-kartograficznego,
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w-sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych,
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty,
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji,
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o-informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w-rejestrze publicznym.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Geodezji i Kartografii.

Wymagane dokumenty:

 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej – dla wykonawstwa geodezyjnego;
 • Wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków;
 • Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 • Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym;
 • Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów.

Termin załatwienia sprawy:

 • Realizacja zgłoszeń prac geodezyjnych zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu, wypisów, wypisów i wyrysów realizowane są niezwłocznie po dokonaniu przez stronę stosownych opłat, przewidzianych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Opłaty:

 • Stawki dotyczące udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierają tabele, będąca załącznikiem do ustawy Prawo
 • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w wysokości 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 • Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl)

 

EGiB_Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego_pdf

EGiB_Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego_xls

P_Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego_pdf

P_Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego_xls

P1_Szczegóły wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków_pdf

P1_Szczegóły wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków_xls

P2_Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych EGiB (w postaci elektronicznej)_pdf

P2_Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych EGiB (w postaci elektronicznej)_xls

P3_Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych GESUT (w postaci elektronicznej)_pdf

P3_Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych GESUT (w postaci elektronicznej)_xls

P4_Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych BDOT500 (w postaci elektronicznej)_pdf

P4_Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych BDOT500 (w postaci elektronicznej)_xls

P5_Szczegóły wniosku o udostępnienie rejestru cen nieruchomości_pdf

P5_Szczegóły wniosku o udostępnienie rejestru cen nieruchomości_xls

P6_Szczegóły wniosku o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB1_pdf

P6_Szczegóły wniosku o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB1_xls

P7_Szczegóły wniosku o udostępnienie innych materiałów_pdf

P7_Szczegóły wniosku o udostępnienie innych materiałów_xls

wniosek_o_udostepnienie_danych_zgromadzonych_w_rejestrze_publicznym_0

wniosek_o_udostepnienie_danych_zgromadzonych_w_rejestrze_publicznym_0

Zawiadomienie_o_przekazaniu_wynikow_zgloszonych_prac

Zawiadomienie_o_przekazaniu_wynikow_zgloszonych_prac

Zgloszenie uzupełniajace -prac-geodezyjnych

Zgloszenie uzupełniajace -prac-geodezyjnych

Zgloszenie_prac_geodezyjnych_dot_prac_zgloszonych_przed_31_07_2020

Zgloszenie_prac_geodezyjnych_dot_prac_zgloszonych_przed_31_07_2020

Zgloszenie-prac-geodezyjnych

Zgloszenie-prac-geodezyjnych

 

Wniosek o udostępnienie materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny(SEKAP)

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów(SEKAP)

Zgłoszenie prac geodezyjnych (SEKAP)