Udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

2. Ustawa z  dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne                                   oraz niektórych innych ustaw,

5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków zgłaszania prac geodezyjnych , zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych , zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych,

6. Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, 
a także sposobu wydawania licencji,

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Geodezji i Kartografii, ul. Romana Dmowskiego 6, 43-300 Bielsko-Biała

Wymagane dokumenty

  1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej – dla wykonawstwa geodezyjnego;
  2. Zgłoszenie uzupełniające pracy geodezyjnej - dla wykonawstwa geodezyjnego;
  3. Wystąpienie o dodatkowe materiały - dla wykonawstwa geodezyjnego;
  4. Wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków;
  5. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  6. Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym;

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty bądź wskazania zwolnienia od opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy

1. Wnioski związane ze  zgłoszeniami  prac geodezyjnych realizowane są zgodnie z art. 12 ust. 3 oraz art. 12 ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu, wypisów, wypisów i wyrysów realizowane są niezwłocznie po dokonaniu przez stronę stosownych opłat, przewidzianych ustawą Prawo geodezyjne     i kartograficzne.

3. Wnioski o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym realizowane są zgodnie z §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Opłaty

1. Stawki dotyczące udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierają tabele, będąca załącznikiem do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w wysokości 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.                Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Termin wniesienia opłaty skarbowej: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi

1. Z uwagi na zmianę w dniu 31 lipca 2020 r. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne , zgłoszenia pracy geodezyjnej przyjmowane są na różnych wnioskach w zależności od daty rejestracji zgłoszenia pierwotnego.

2. Dla zgłoszeń prac geodezyjnych zarejestrowanych przed dniem 31 lipca 2020 r. zgłoszenia uzupełniające należy składać zgodnie  wzorem obowiązującym do 31 lipca 2020r(rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego). Dla operatów technicznych powstałych w wyniku tych prac należy przekazać zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych zgodnie ze wzorem opisanym w ww. rozporządzeniu.

3. Dla zgłoszeń prac geodezyjnych zarejestrowanych od 31 lipca 2020 r. należy stosować nowe wzory zgłoszeń oraz powiadomień zgodnie z rozporządzeniem opisanym w części-  Podstawy prawne - pkt 5.

4. Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście przez pełnomocnika), poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl) lub poprzez dedykowane e-usługi dostępne na stronie    https://geoportal.bielsko-biala.pl.

DZ_WNIOSEK O WYDANIE KOPII DOKUMENTÓW UZASADNIAJĄCYCH WPISY DO BAZY DANYCH OPERATU EWIDENCYJNEG.pdf

DZ_WNIOSEK O WYDANIE KOPII DOKUMENTÓW UZASADNIAJĄCYCH WPISY DO BAZY DANYCH OPERATU EWIDENCYJNEG_xls.

EGiB_Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego_pdf_4.pdf

EGiB_Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego_xls_3.xlsx

P_Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego_pdf_2.pdf

P_Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego_xls_3.xlsx

P1_Szczegóły wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków_pdf

P1_Szczegóły wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków_xls

P2_Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych EGiB (w postaci elektronicznej)_pdf_1.pdf

P2_Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych EGiB (w postaci elektronicznej)_xls_1.xlsx

P3_Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych GESUT (w postaci elektronicznej)_pdf_1.pdf

P3_Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych GESUT (w postaci elektronicznej)_xls_1.xlsx

P4_Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych BDOT500 (w postaci elektronicznej)_pdf_0.pdf

P4_Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych BDOT500 (w postaci elektronicznej)_xls_1.xlsx

P5_Szczegóły wniosku o udostępnienie rejestru cen nieruchomości_pdf_1.pdf

P5_Szczegóły wniosku o udostępnienie rejestru cen nieruchomości_xls_1.xlsx

P6_Szczegóły wniosku o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB1_pdf

P6_Szczegóły wniosku o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB1_xls

P7_Szczegóły wniosku o udostępnienie innych materiałów_pdf_1.pdf

P7_Szczegóły wniosku o udostępnienie innych materiałów_xls_1.xlsx

wniosek_o_udostepnienie_danych_zgromadzonych_w_rejestrze_publicznym_0_1.pdf

wniosek_o_udostepnienie_danych_zgromadzonych_w_rejestrze_publicznym_0_1.rtf

Zgloszenie prac geodezyjnych.pdf

Zgloszenie prac geodezyjnych.xlsx

Zgloszenie prac geodezyjnych dotyczące prac zgloszonych przed 31 lipca 2020.pdf

Zgloszenie prac geodezyjnych dotyczące prac zgloszonych przed 31 lipca 2020.xls

Zawiadomienie_o_przekazaniu_wynikow_zgloszonych_prac

Zawiadomienie_o_przekazaniu_wynikow_zgloszonych_prac

Zawiadomienie o wykonanych pracach geodezyjnych lub kartograficznych.pdf

Zawiadomienie o wykonanych pracach geodezyjnych lub kartograficznych.rtf

Zgloszenie uzupełniajace -prac-geodezyjnych

Zgloszenie uzupełniajace -prac-geodezyjnych