Archiwum Aktualności 2022r.

19 grudnia 2022 r.

Zarządzeniem nr ON-II.0050.3250.2022.RG z dnia 21 listopada 2022 r. powołano Komitet Rewitalizacji Miasta Bielska-Białej.

Zarządzenie w sprawie powołania członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Bielska-Białej

Komisja ds. wyboru kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Bielska-Białej (powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr ON-II.0050.3165.2022.RG z dnia 14 października 2022 r.) dokonała analizy otrzymanych formularzy zgłoszeniowych kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji (w oparciu o zapisy uchwały nr XLVII/1092/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Bielska-Białej) i przedstawiła Prezydentowi Miasta rekomendację w tym zakresie. Ze względu na ograniczona liczebność Komitetu, tj. maksymalnie 15 członków pozostałe kandydatury zostały umieszczone na liście rezerwowej. W przypadku konieczności przeprowadzenia naboru uzupełniającego do Komitetu Rewitalizacji nowi członkowie zostaną wyłonieni z listy rezerwowej.

Lista rezerwowa kandydatów Komitet Rewitalizacji

 

10 października 2022 r.

Wydłużenie do dnia 17 października 2022 r. terminu naboru na członków Komitetu Rewitalizacji.

Szczegółowe informacje w tej sprawie, w tym Ogłoszenie Prezydenta Miasta w przedmiotowej sprawie zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bielska-Białej o naborze na członków Komitetu Rewitalizacji 
 

23 września 2022 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bielska-Białej w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030 


W dniu 22 września 2022 r. Rada Miejska w Bielsku-Białej przyjęła Uchwałę Nr XLVIII/1119/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030.

W związku z powyższym w Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bielska-Białej w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030
Szczegóły dotyczące procesu rewitalizacji w Bielsku-Białej, w tym również informacje związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030 znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w zakładce:

Rewitalizacja miasta

 

23 września 2022 r. 

Spotkania w ramach „Tygodnia z rewitalizacją”
 

Logo

Informujemy, że w związku z podjęciem w dniu 22 września br. przez Radę Miejską w Bielsku-Białej uchwały Nr XLVIII/1119/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030 rozpoczynają się prace nad tym dokumentem.

W związku z powyższym, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w warsztatach, które zaplanowane zostały w formule spotkań w ramach „Tygodnia z rewitalizacją”. Zaplanowano 3 otwarte spotkania dla wszystkich interesariuszy i 5 spotkań dedykowanych następującym środowiskom: przedsiębiorców, młodzieży, kultury i sztuki, seniorów i NGO’s. Plakat informacyjny z miejscami i terminami spotkań znajduje się poniżej.

W efekcie tych spotkań powstanie diagnoza pogłębiona obszaru rewitalizacji, tzn. określone zostaną słabe i mocne strony obszaru rewitalizacji, a także potencjały i zagrożenia. Będą Państwo mieli okazję do wyrażenia swoich subiektywnych opinii o problemach zauważanych w obszarze rewitalizacji jak również możliwość przedstawienia swoich pomysłów jak im przeciwdziałać czy też określenia w jakim kierunku Państwa zdaniem powinien się zmieniać obszar rewitalizacji. Na tej podstawie wskazane zostaną cele procesu rewitalizacji oraz wskaźniki ich osiągnięcia.  Następnie uruchomiony zostanie nabór planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które będą odpowiedzią na zdiagnozowane w obszarze zjawiska kryzysowe.

Plakat

 

 

14 września 2022 r. 

Informujemy, że Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza nabór na członków Komitetu Rewitalizacji, który prowadzony będzie w terminie od 15 września do 10 października 2022 r.
- link do opublikowanego ogłoszenia wraz z załącznikami:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bielska-Białej o naborze na członków Komitetu Rewitalizacji

 

6 września 2022 r. 

Informujemy, że dnia 25 sierpnia 2022 roku Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła uchwałę Nr XLVII/1091/2022 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie miasta Bielska-Białej. Została ona ogłoszona 1 września 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (poz. 5426) i wejdzie w życie 16 września 2022 r.  - link do opublikowanej uchwały wraz z załącznikiem, tj.: mapą w skali 1:5000 wskazującą granicę wyznaczonych obszarów:

Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie miasta Bielska-Białej

Przedmiotowa uchwała opublikowana została również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej:

Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie miasta Bielska-Białej

 

28 lipca 2022 r.

Poniżej Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych.

Informacja

Informacja_skan

 

7 czerwca 2022 r.

Będą konsultowane dwie uchwały Rady Miejskiej.

Prezydent Bielska-Białej ogłasza, że w dniach od 14 czerwca 2022 r. do 20 lipca 2022 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektów dwóch uchwał Rady Miejskiej Bielska-Białej: w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz o zasadach wyznaczania składu oraz zasadach działania Komitetu Rewitalizacji.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji

23 maja 2022 r.

W dniu 19.05.2022 r. Rada Miejska w Bielsku-Białej przyjęła sprawozdanie Prezydenta Miasta: „Ocena końcowa wdrażania Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2021 (Kontynuacja PROM 2007-2013) – (PROM 2014-2021) wraz ze sprawozdaniem z całości realizacji Programu”.

Ocena końcowa wdrażania Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2021 (Kontynuacja PROM 2007-2013) – (PROM 2014-2021) wraz ze sprawozdaniem z całości realizacji Programu

9 marca 2022 r.

Badanie ankietowe dotyczące wdrażania Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2021 (Kontynuacja PROM 2007-2013)

Szanowni Państwo,
Miasto Bielsko-Biała realizuje działania związane z procesem odnowy (rewitalizacji) części obszaru miasta. Program Rewitalizacji obejmuje swoim zasięgiem 8 osiedli, tj.: Biała Śródmieście, Biała Wschód, Dolne Przedmieście, Górne Przedmieście i Śródmieście Bielsko, Beskidzkie, Wojska Polskiego i Złote Łany stanowiących obszar rewitalizacji. Rewitalizacja to kompleksowe działania – zarówno społeczne, ekonomiczne, środowiskowe, planistyczne, jak i architektoniczne – nastawione na przekształcenie obszaru, który z różnych powodów znajduje się w niekorzystnej sytuacji (stał się obszarem zdegradowanym).
Zależy nam na poznaniu Państwa opinii na temat dotychczas przeprowadzonych działaniach na obszarze rewitalizacji i zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższego kwestionariusza ankiety:

Badanie ankietowe dotyczące wdrażania Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2021 (Kontynuacja PROM 2007-2013)
Ankieta dostępna będzie do 1 kwietnia 2022 r.
Przedmiotowa ankieta  - w wersji papierowej - dostępna jest w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego (parter pl. Ratuszowy 6). Znajduje się tam również urna, do której można wrzucić wypełniony formularz ankiety.
Badanie jest anonimowe, a jego wyniki posłużą do dalszych prac w ramach procesu rewitalizacji w naszym mieście.

 

8 marca 2022 r.

Operator Programu Rewitalizacji - Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej opracował Sprawozdanie za 2021 rok z realizacji projektów ujętych w „Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2021 (Kontynuacja PROM 2007-2013)”.

Sprawozdanie

 

7 lutego 2022 r.

logo

Miasto Bielsko-Biała przystąpiło do Programu pn.: „Plan Działań dla Miast. Modelowa Lokalność”. Szczegóły Programu wraz z listą miast zakwalifikowanych do udziału w projekcie znajdują się na stronie internetowej Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMIR: https://obserwatorium.miasta.pl/pdm/

W ramach projektu miasto Bielsko-Biała przedstawi modelowe rozwiązanie jakie jest wdrażane przez Mieście w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju, które określone zostały w  Agendzie 2030. Jednym z takich celów, który od lat realizuje miasto Bielsko-Biała jest:
Cel 11 -  ZRÓWNOWAŻONE MIASTA I SPOŁECZNOŚCI - Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu.

Więcej informacji w tym zakresie znajduje się załączniku.

Załącznik

 

10 stycznia 2022 r. - NIEAKTUALNE!

 Wyjaśnienia dotyczące obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Bielsku-Białej