Dokumenty programowe i działania operacyjne

 • W 1996r. opracowano założenia polityki mieszkaniowej na terenie Gminy Bielsko-Biała. Przyjęte priorytety:
  •    konieczność poprawy jakości życia w zasobach mieszkaniowych miasta m.in.: ożywienie działalności remontowo - modernizacyjnej , pozwalającej na podnoszenie standardu i obniżenie kosztów eksploatacji zwłaszcza rewitalizacji zwartych części miasta, począwszy od Bielskiej Starówki
  •    wzrost zasobów mieszkaniowych uzyskany przez stymulowanie i bezpośredni udział Gminy w zwiększeniu budownictwa mieszkaniowego
  •    bezpośrednia pomoc mieszkaniowa najuboższym gospodarstwom domowym
 • W roku 1997r. dla opracowania programu rewitalizacji powołano Zespół Koordynacyjny ds. Rewitalizacji
 • W latach 1997- 1998r. przygotowano dokumenty określające cele strategiczne dotyczące rozwoju przestrzenno-społeczno-gospodarczego Bielskiej Starówki:
 • w 1998 r. opracowano "Plan Rewaloryzacji Bielskiej Starówki", w którym przyjęto następujące zasady: przeprowadzanie remontów z utrzymaniem i uczytelnieniem zabytkowego charakteru obiektów, wykonanie prac konserwatorskich z wyeksponowaniem wystroju architektoniczno- sztukatorskiego elewacji i wyposażenia, poprawienie funcjonalności układu pomieszczeń oraz zagospodarowanie istniejących podwórek 
 • w 1998 r. przyjęto "Miejscowy Plan Zagospodarowania Bielskiej Starówki", który zawiera szczegółowe wytyczne do przeprowadzenia remontów konserwatorskich ,przebudowy infrastruktury technicznej , zagospodarowania przestrzeni publicznych w oparciu o w/w Plan Rewaloryzacji Bielskiej Starówki 
 • w 1998 r. przyjęto "Strategię Rozwoju Bielska- Białej do 2010r." Jej założenia uwzględniają realizację szeregu celów operacyjnych zapisanych we wszystkich programach strategicznych, z uwzględnieniem procesu Rewitalizacji Bielska-Białej
 • W latach 1998-2001 nastąpiło zawieszenie procesu rewitalizacji - co miało związek z katastrofą budowlaną jednej z kamienic 
 • W 2002 r. wznowiono działania programowo-projektowe rewitalizacji Bielskiej Starówki 
 • W roku 2004r. przyjęto "Program Rewitalizacji Bielskiej Starówki", którego założenia częściowo zostały uwzględnione w "Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej" ( aktualny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2007 - 2013, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w kwietniu 2013r.) .

Do ogólnych założeń Programu Rewitalizacji należą:

 • zasady gospodarowania mieniem na terenie Bielskiej Starówki (administrowanie i zarządzanie mieniem komunalnym, zakładana struktura własnościowa, formy przekazywania nieruchomości komunalnych, sprzedaż mieszkań dotychczasowym lokatorom komunalnym, wykwaterowania i przekwaterowania, mieszkania zamienne) 
 • sterowanie programami usługowymi i handlowymi w ramach programu rewitalizacji 
 • zasady postępowania przy realizacji remontów w budynkach prywatnych 
 • założenia dotyczące nowych inwestycji mieszkaniowych na obszarze Starówki 
  •    sposób zarządzania programem ( w tym m.in.: źródła finansowanie programu rewitalizacji) w założeniach istotną rolę w procesie rewitalizacji stanowi udział finansowy środków prywatnych poprzez:
  •    stałą współpracę Gminy z prywatnymi właścicielami, udzielanie informacji o możliwościach uzyskania przez nich dofinansowania do remontów budynków, przekazywanie wytycznych konserwatorskich stanowiących założenia do projektowania
  •    zmianę struktury własnościowej w wyniku zwiększenia udziału własności prywatnej; warunkiem przekazywania mienia komunalnego jest wykonanie określonych robót remontowo-modernizacyjnych w określonym czasie; sprzedaż budynków na rzecz osób prywatnych prowadzi Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. informacje o budynkach aktualnie przeznaczonych do sprzedaży zamieszczane są na stronie internetowej ( www.bielsko-biala.pl/bip/ ).
 • współpracę z podmiotami prywatnymi przy realizacjach inwestycji wspólnych 
 • sposób wdrażania programu 
 • określenie zadań planowanych do realizacji etapów rewitalizacji 
 • sposób monitorowania, oceny i komunikacji społecznej 
 • W 2004 r. przyjęto "Projekt zagospodarowania lokali użytkowych na Bielskiej Starówce w zakresie preferowanych usług i działalności". Zawarto w nim informacje dotyczące preferencji zachowania stanu istniejącego zagospodarowania lokali, ochrony tradycji i najciekawszych miejsc oraz propozycję zagospodarowania nowych lokali ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętej działalności z zakresu kultury i turystyki. 
 • W 2006 r. przyjęto "Strategię Rozwoju Bielska - Białej do 2020r." będącą kontynuacją założeń przyjętych w "Strategii Rozwoju Bielska- Białej do 2010r."
 • W 2015r. został przyjety "Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Bialej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)"
 • W 2016r. przyjęto zaktualizowany “Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 link