Placówki wsparcia dziennego

Placówki wsparcia dziennego przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat z rodzin niezaradnych wychowawczo, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Bielska-Białej. 

Zadaniem placówek jest pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja wypoczynku, zabaw, zajęć sportowych i zajęć z zakresu zdrowego stylu życia, realizowanie zajęć profilaktycznych, stała współpraca z rodziną oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka, wsparcie wychowawcze i pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz dożywianie podopiecznych. W świetlicach socjoterapeutycznych dodatkowo prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne lub oddziaływania terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, działania mające na celu udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych - szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych - w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny. Ponadto, w wybranych placówkach wdrożono elementy pracy podwórkowej. 

Do placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzież przyjmowane są na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych, istnieje również możliwość skierowania dziecka do placówki przez sąd. Korzystanie z oferty placówek jest bezpłatne. 

Na terenie miasta funkcjonuje łącznie 15 placówek wsparcia dziennego, z czego 12 działa w strukturach Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej (tj. 8 Świetlic Środowiskowych, 3 Świetlice Socjoterapeutyczne i 1 Klub Młodzieżowy), a trzy placówki (tj. 1 Świetlica Środowiskowa , 1 Świetlica Socjoterapeutyczna oraz 1 placówka opiekuńczo-wychowawcza prowadzona w formie pracy podwórkowej) prowadzone są na zlecenie Gminy przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Dołączone pliki:

Wykaz placówek wsparcia dziennego działających na terenie miasta Bielska-Biała