Placówki wsparcia dziennego

Placówki wsparcia dziennego przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat z rodzin niezaradnych wychowawczo, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Bielska-Białej. 

Zadaniem placówek jest pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja wypoczynku, zabaw, zajęć sportowych i zajęć z zakresu zdrowego stylu życia, realizowanie zajęć profilaktycznych, stała współpraca z rodziną oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka, wsparcie wychowawcze i pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz dożywianie podopiecznych. W świetlicach socjoterapeutycznych dodatkowo prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne lub oddziaływania terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, działania mające na celu udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych - szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych - w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny. Ponadto, w wybranych placówkach wdrożono elementy pracy podwórkowej. 

Do placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzież przyjmowane są na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych, istnieje również możliwość skierowania dziecka do placówki przez sąd. Korzystanie z oferty placówek jest bezpłatne. 

Na terenie Miasta Bielska-Białej funkcjonuje 13 placówek wsparcia dziennego dla dzieci młodzieży, które prowadzone są w formie opiekuńczej, specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej. Wszystkie placówki wsparcia dziennego prowadzone są przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. Zadania placówek wsparcia dziennego reguluje ustawa z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dołączone pliki:

Wykaz placówek wsparcia dziennego działających na terenie miasta Bielska-Biała