Piecza zastępcza

dom

1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która określiła nowy model realizacji przez powiat pieczy zastępczej.

Ustawa nałożyła na gminy i powiaty m.in. obowiązek opracowania programów wspierania rodziny oraz rozwoju pieczy zastępczej, a także wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej Prezydent Miasta Bielska-Białej wyznaczył Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym celu w Ośrodku utworzony został Dział Pieczy Zastępczej. 

Uchwałą nr LXV/1452/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 listopada 2023 r. przyjęto w naszym mieście „Program Wspierania Rodziny oraz Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026”. Program skierowany jest do rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz określa działania na rzecz rozwoju pieczy zastępczej.

Dane teleadresowe:

Dział Pieczy Zastępczej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
ul. Plac Opatrzności Bożej 18
tel. 33 49 60 111; 33 49 60 110; 3349 60 112

e-mail dpz@mops.bielsko.pl

Strona internetowa www.mops.bielsko.pl/strona/piecza-zastepcza

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Jest formą czasowej opieki nad dzieckiem i winna trwać do chwili rozwiązania problemów w rodzinie biologicznej, będących przyczyną umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, piecza zastępcza realizowana jest w dwóch formach: rodzinnej i instytucjonalnej.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

a) rodzina zastępcza:
     - spokrewniona (tylko dziadkowie lub rodzeństwo),
     - niezawodowa,
     - zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna,
b) rodzinny dom dziecka.

Formami instytucjonalnej pieczy zastępczej są:

a) placówka opiekuńczo-wychowawcza,
b) regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna,
c) interwencyjny ośrodek preadopcyjny.

W ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie miasta Bielska-Białej działa Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z siedzibą przy  ul. Lompy 9/1, które obsługuje następujące placówki opiekuńczo-wychowawcze:

  • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 z siedzibą przy ul.Józefa Lompy 9/2,
  • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą przy ul. Józefa Lompy 9/3,
  • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 z siedzibą przy ul. Pocztowej 24/1,
  • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 z siedzibą przy ul. Pocztowej 24/2,
  • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 „Słoneczny Dom” z siedzibą przy ul. Cygańskiej 12.

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze zapewniają pomoc dziecku pozbawionemu opieki rodzicielskiej  w formie działań interwencyjnych oraz socjalizacyjnych całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajają jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. W placówkach  przebywają dzieci skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, na podstawie postanowienia sądu o umieszczeniu w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Poszczególne placówki, z uwagi na różnorodność działań, spełniają specyficzne zadania opiekuńczo-wychowawcze. 

Dane teleadresowe:

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
ul. Lompy 9/1
tel. 33 811 73 43
e-mail: sekretariat@copow.bielsko.pl