Programy

„Miejski Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych do roku 2030” określa następujące cele strategiczne:

  • Ułatwianie osobom niepełnosprawnym uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia oraz promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.
  • Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia socjalnego umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym.
  • Aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz podnoszenie świadomości społecznej na kwestie związane z niepełnosprawnością.
  • Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do edukacji oraz umożliwianie rozwijania ich zdolności intelektualnych i fizycznych.
  • Likwidacja barier architektonicznych.
  • Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami.

Program kierowany jest do osób niepełnosprawnych, rodzin osób niepełnosprawnych, a także do jednostek organizacyjnych miasta, instytucji oraz organizacji na rzecz osób niepełnosprawnych jak również do pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne.