Orzecznictwo

Organy orzekające:

 1. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Lipnicka 36
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 815 19 16

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 
Zespół funkcjonuje w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. Obsługuje tylko mieszkańców miasta Bielska-Białej.

Miejski Zespół rozpatruje wnioski o wydanie następujących dokumentów:

 • orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci do lat 16)
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dorośli od 16 roku życia)
 • legitymacji osoby niepełnosprawnej (dla dzieci i dorosłych)
 • odpisu orzeczenia z lat ubiegłych (począwszy od 1997 r.)

Do wniosku należy załączyć zaświadczenie lekarskie.

Orzeczenia o niepełnosprawności ("dziecięce", czyli dotyczące osób, które nie ukończyły 16 lat) określają:

 • zaliczenie
 • lub brak zaliczenia do osób niepełnosprawnych.

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ("dorosłe", czyli dotyczące osób, które ukończyły 16 lat) określają zaliczenie do jednego z trzech stopni niepełnosprawności:

 • znacznego stopnia niepełnosprawności
 • umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
 • lekkiego stopnia niepełnosprawności
 • lub brak zaliczenia do osób niepełnosprawnych

Tryb postępowania trwa od miesiąca do dwóch począwszy od daty złożenia wniosku. O terminie posiedzenia składu orzekającego rozpatrującego wniosek Zespół zawiadamia pisemnie. Zawiadomienie określa dzień, godzinę i miejsce badania oraz wskazuje na niezbędne dokumenty lekarskie, jakie należy zabrać ze sobą na komisje.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności jest podstawą prawną do ubiegania się o:

 • zatrudnienia w zakładzie pracy chronionej
 • dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych
 • dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych (aparaty słuchowe, pampersy, wózki inwalidzkie, kule łokciowe itp.)
 • dofinansowania w ramach programów celowych PFRON
 • uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej lub zakładzie aktywizacji zawodowej
 • uzyskania karty parkingowej
 • uzyskania dodatku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego
 • odpisów podatkowych na cele lecznicze i rehabilitacyjne
 • uzyskania zasiłku stałego
 • inne

Składy orzekające wydają orzeczenia w trybie:

 • badania bezpośredniego (z obecnością osoby niepełnosprawnej na komisji)
 • lub w trybie zaocznym, na podstawie dokumentacji i wywiadu, po spełnieniu warunków określonych w rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003 roku (DzU z 2003 r., nr 139, poz. 1328).

Trzy wymienione stopnie niepełnosprawności odpowiadają następującym rodzajom orzeczeń:
 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności Orzeczenie o niezdolności do pracy lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Orzeczenie Komisji 
ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia
Lekki stopień niepełnosprawności Częściowa niezdolność do pracy III grupa inwalidzka
Umiarkowany stopień niepełnosprawności Całkowita niezdolność do pracy II grupa inwalidzka
Znaczny stopień niepełnosprawności Całkowita niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji I grupa inwalidzka

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie są orzeczenia mi rentowymi i nie służą do celu wypłaty renty z tytułu niezdolności do pracy. Orzeczenia z tytułu niezdolności do pracy wydają lekarze orzecznicy ZUS.

Dodatkowe informacje dla klientów Zespołu:

 • Prosimy o czytelne wypełnianie wniosków. Kompletny wniosek składa się z dwustronicowego formularza wniosku i zaświadczenia lekarskiego.
 • Formularz zaświadczenia lekarskiego jest uniwersalny i stanowi niezbędny załącznik zarówno do wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia) jak i do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (do 16 roku życia).
 • Zaświadczenie na podstawie przepisów wykonawczych orzecznictwa ważne jest 30 dni od daty wystawienia przez lekarza.
 • W przypadku posiadania aktualnego orzeczenia (o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności) o określonym terminie ważności prosimy o składanie ponownego wniosku minimum 30 dni przed terminem utraty ważności poprzedniego orzeczenia.

Odwołanie od orzeczenia można składać zgodnie z pouczeniem zawartym w każdym orzeczeniu: za pośrednictwem tutejszego Zespołu, (nie wysyłając odwołania bezpośrednio do Wojewódzkiego Zespołu w Katowicach, bowiem takie odwołanie zostanie przesłane z powrotem do powiatowego zespołu), i w terminie do 14 dni od daty odbioru oryginału orzeczenia.

Formularze można pobrać ze strony: www.bielsko-biala.pl oraz   www.mops.bip.wizja.net  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ul. Krasińskiego 34
43-300 Bielsko-Biała 
tel. 33 825 20 30, 33 825 20 42, 33 825 20 43,  33 825 20 44

Godziny pracy: Sala Obsługi Klienta - w poniedziałek: 8.00-17.00, od wtorku do piątku: 8.00-15.00. 

ZUS orzeka o niezdolności do pracy dla celów ustalania uprawnień do świadczeń. Stwierdzenie niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji - należy do zadań lekarzy orzeczników i komisji lekarskich Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Niezdolność do pracy orzeka się na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Niezdolność do pracy orzeka się jednak na okres dłuższy niż 5 lat, jeżeli według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu.

Jeżeli osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy przez okres co najmniej ostatnich 5 lat poprzedzających dzień badania lekarskiego brakuje mniej niż 5 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), w przypadku dalszego stwierdzenia niezdolności do pracy orzeka się niezdolność do pracy na okres do dnia osiągnięcia tego wieku.

Zachowanie zdolności do pracy w warunkach określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie stanowi przeszkody do orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy.

W przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, orzeka się niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Formularze ZUS można pobrać ze strony: www.zus.pl/formul/default.asp

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

ul. Listopadowa 56
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 815 04 77, 815 10 88, 815 10 90; 
faks 33 812 94 29

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:00 - 15:00; czwartek: 7:00 - 16:00

KRUS realizuje własny, dwuinstancyjny system orzecznictwa lekarskiego w postępowaniu dowodowym dla ustalenia prawa ubezpieczonych do świadczeń rentowych i odszkodowawczych, których przyznanie wymaga medycznej oceny stanu zdrowia lub oceny następstw wypadku w związku z pracą rolniczą. Orzeczenia wydają w pierwszej instancji lekarze rzeczoznawcy, w drugiej instancji komisje lekarskie Kasy.

Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie orzecznictwa lekarskiego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (DzU z 2005 r., nr 6, poz. 46).

Rozporządzenie można pobrać ze strony: www.krus.gov.pl/krus/podstawy-prawne/ lub ze strony www.sejm.gov.pl