Archiwum Aktualności 2018r.

15 lutego 2018r.

Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej,  zaprasza  27.02.2018r. w godz. 10:00 – 13:00 na spotkanie w sprawie możliwości pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej (środki Powiatowych Urzędów Pracy, operatorów wybieranych w ramach działań konkursowych (1.2.1 POWER, 7.3.3 RPO WSL), środki związane ze wsparciem obszarów wiejskich, pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej). Miejsce spotkania ul. Cieszyńska 367 w Bielsku-Białej.

Szczegółowe informacje znajdują się w  linku:

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/fe_na_rozpoczecie_dzialalnosci_gospodarczej27218

16 lutego 2018r.

Sprawozdanie za 2017r. z realizacji projektów ujętych w “Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich  w Bielsku-białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)”

22 lutego 2018r.

Aktualne wyjaśnienia dotyczące podstawy prawnej opracowania “Programu Rewitalizacji Obszarów Miejkich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)  - Wyjaśnienia -

1 marca 2018r.

Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367 w dniu  6 marca br., w godz. 10:00 – 13:00  organizuje spotkanie w sprawie możliwości uzyskania wsparcia z funduszy UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje znajdują się w linku: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/fundusze_europejskie_6318

Ankieta

Badanie ankietowe dotyczące Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (kontynuacja PROM 2007-2013)

 Ankieta do pobrania w wersji PDF >>>>>>>> TUTAJ

12 kwietnia 2018r.

Informujemy, że od 10 do 30 kwietnia 2018 r. trwa rekrutacja do projektu „Twoja firma – Twój sukces!”, który jest wpisany do “Programu Rewitalizacji Obszarów Miejksich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.2 „Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - RIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ

12 kwietnia 2018r.

Wsparcie przedsiębiorców w ramach Funduszy Europejskich.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 367 (organizuje 24 kwiecień 2018r. ( w godz. 10.00-13.000 spotkanie informacyjne

Tematyka spotkania skupia się na następujących zagadnieniach – m.in.:

• Wdrażanie innowacji (zakup maszyn, urządzeń , oprogramowania) – działanie 3.2 RPO WSL;
• Wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych – działanie 3.3 RPO WSL;
• Szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników – Baza Usług Rozwojowych;
• Realizacja prac badawczo-rozwojowych – Bony na innowacje, działanie 1.2 RPO WSL;
• Wsparcie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w mniejszych miejscowościach – informacje o działaniach Lokalnych Grup Działania oraz Lokalnej Grupie Rybackiej Bielska Kraina z obszaru subregionu południowego;

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ

8 maja 2018 r.

Szanowni Projektodawcy Pożyczka rewitalizacyjna już dostępna!

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w Warszawie, został wybrany do pełnienia funkcji Pośrednika Finansowego dla działania 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego RPO WSL 2014-2020, ogłosił nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego. w formie preferencyjnej pożyczki na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji w województwie śląskim.
Nabór wniosków realizowany będzie w trybie otwartym i ciągłym, trwającym co najmniej do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na pożyczki. Pula środków wynosi ok. 193 mln zł.

Projekty, które mogą liczyć na wsparcie w formie pożyczki rewitalizacyjnej to kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które zostały ujęte w obowiązujących Programach rewitalizacji. Ich celem jest przywracanie do życia zdegradowanych społecznie, gospodarczo i środowiskowo obszarów poprzez przywrócenie im starej lub nadanie nowej funkcji.

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są na stronie internetowej BGK

link: https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/pozyczka-rewitalizacyjna/slaskie/

PREZENTACJA

28 czerwca 2018 r.

ocena średniookresowa “Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2014)” wykonana przez Instytut Ekonomiki Przestrzeni z Krakowa.

ZAŁĄCZNIK NR. 1   ZAŁĄCZNIK NR. 2

26 listopada 2018r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2019 rok (v.1 z dnia 2 października  2018 r.) 

15 grudnia 2018 r.

Została ogłoszona kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany 2019”. Jak co roku konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków skierowany jest do właścicieli zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którzy opiekę nad nimi sprawują w sposób wzorowy i godny propagowania. Za realizację konkursu odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa podległy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zgłoszenia obiektów mogą składać ich właściciele, posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków, kierownicy delegatur urzędów ochrony zabytków oraz konserwatorzy samorządowi.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego).  

Konkurs jest realizowany w następujących kategoriach:

a) utrwalenie wartości zabytkowej obiektu,
b) rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe),
c) adaptacja obiektów zabytkowych,
d) architektura i budownictwo drewniane,
e) architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne,
f) kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem;

Szczegóły: http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/nowa-edycja-konkursu-zabytek-zadbany

15 grudnia 2018 r.

Szanowni Projektodawcy!

Przypominamy, że zgodnie z pkt. IV.5 PROM cyt.: “Monitorowanie realizacji projektów PROM 2014-2020 w okresach rocznych, odbywać się będzie w oparciu o kwestionariusz - „Kartę sprawozdania” (TUTAJ), dostarczany przez Projektodawcę do Operatora drogą elektroniczną. Niedostarczenie „Karty sprawozdania” będzie równoznaczne z deklaracją, że projekt w danym roku nie był realizowany. „Karty sprawozdań” za ubiegły rok należy złożyć do końca stycznia roku następnego.”

W związku z powyższym prosimy o przesłanie wypełnionej  “Karty sprawozdania” najpóźniej do 31.01.2019r. na e-mail: rewitalizacja@um.bielsko.pl.

Do sprawozdania mile widziane jest dołączenie zdjęć przed realizacją  - w trakcie realizacji – po realizacji projektu. Zostaną one wykorzystane w sprawozdaniu z realizacji PROM, które zostanie zamieszczone stronie internetowej Urzędu Miejskiego (w zakładce Rewitalizacja) i zobrazuje efekty Państwa pracy.

Szczególną uwagę proszę zwrócić na wypełnienie pkt. 12 Karty Sprawozdania “Osiągnięty rezultat projektu (Proszę opisać jaki rezultat został osiągnięty i jak został on zmierzony)”. Proszę porównać to z pkt. “Rezultat” i “Sposób pomiaru rezultatu”, który Państwo zaplanowaliście składając Kartę projektu. Znajduje się to w Programie, w opisie poszczególnych projektów.

Aktualny “Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)” uzyskał pozytywną ocenę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i został zamieszczony w Wykazie programów dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów” i jest podstawą do ubiegania się o środku UE.

Dokument dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej link: http://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,62233.html

Szczegółowych informacji udziela Pani Anna Jończyk – Inspektor w Biurze RO, tel. 33/822-70-11 lub osobiście w Biurze przy ul. Cieszyńskiej 15 w Bielsku-Białej w godz. 7:00 – 15:00 (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym).