Rok 2013

PRZEPROWADZONO NASTĘPUJĄCE PRACE REMONTOWE: 

Remonty kamienic gminnych:


a)  Zakończono remont   kamienicy będącej własnością Gminy przy ul. Rynek 24  w zakresie dachu i elewacji (finansowanie: środki własne Gminy)

b) zakończono  remont elewacji frontowych budynków: ul. Orkana 2 (finansowanie: środki własne Gminy)

c) zakończono remont nawierzchni ulicy Orkana wraz z częściowym remontem średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego miasta Bielska 

d) Rozpoczęto remont nawierzchni ulicy Waryńskiego wraz  z łącznikiem do pl. Marcina Lutra

e) Rozpoczęto remont budynku przy ul. Schodowa 5

Remonty kamienic prywatnych

a) zakończono remont kamienic przy ul. Rynek 27

b) kontynuowano remont kamienicy przy ul. Wzgórze 7 

KONTYNUOWANO PROGRAMY SPOŁECZNE REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (MOPS).

Projekt "Bielsko-Biała łączy ludzi" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w partnerstwie ze stowarzyszeniem LKS "Zapora" Wapienica.

Celem Projektu jest wzmocnienie integracji społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Bielsku-Białej (więcej o Projekcie: www.zaradni.eu).

W 2013 roku w Projekcie wzięło udział 87 osób, w tym 30 osób objętych Programem Aktywności Lokalnej (PAL) dla Osiedli: Wapienica, Śródmieście Bielsko i Grunwaldzkie.

Wszyscy uczestnicy Projektu zostali objęci programem readaptacji społecznej i zawodowej w ramach Klubu Integracji Społecznej przy ul. Piastowskiej 4 oraz przy ul. Milusińskich 6.
Dzieciom uczestników zajęć (w wieku od 4 miesięcy do 13 lat) zapewniono profesjonalną opiekę. Zorganizowano dla nich również 12 szkoleń zawodowych m. in.: kurs prawa jazdy kat. B i C z uprawnieniami na przewóz rzeczy, kurs obsługi komputera, kurs księgowości wspomaganej komputerem z elementami prawa pracy, kadr, płac i prowadzenia małej firmy, kurs wizażu i stylizacji paznokci, kurs pracownika ochrony pierwszego stopnia, spawacza, sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem, kurs magazyniera z obsługą wózka widłowego i wymianą butli, kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, operatora koparko-ładowarki i opiekunki osób starszych i dzieci Wszystkim mieszkańcom miasta bezpłatnych porad udzielał Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych.W ramach działań o charakterze środowiskowym, w Punktach Poradnictwa Obywatelskiego, na trzech Osiedlach objętych PAL dyżurowali pracownicy socjalni, a prawnik udzielał bezpłatnych porad prawnych.

W 2013 roku wydano 4 numery periodyku „Czas na osiedla”– pierwszego redagowanego 
z myślą o mieszkańcach Osiedli: Wapienica, Śródmieście Bielsko, Grunwaldzkie. Zagwarantował on m.in. dostęp do informacji na temat wydarzeń o charakterze lokalnym, dawał możliwość wyrażania opinii i wysuwania postulatów dotyczących rozwoju Osiedli, a ponadto popularyzował wiedzę o lokalnym dziedzictwie kulturowym. Ważnym elementem działań w ramach PAL są tzw. spotkania koalicjantów. Każde ze spotkań poświęcone było sprawom ważnym społecznie. W 2013 roku odbyło się ich łącznie 12.

Koalicjanci wraz z pracownikami socjalnymi MOPS przygotowywali szereg wydarzeń i akcji, m. in.:

  • „Uliczną Paradę Teatralną w Śródmieściu Bielsko”,
  • „Dzień Wapienicy”,
  • warsztaty sportowe, teatralne i taneczne dla dzieci i młodzieży, Jasełka, warsztaty artystyczno-edukacyjne dla mieszkańców,
  • imprezę kulturalną pn.: „Wieczornica poświęcona Polsce”,
  • wyprzedaże garażowe,
  • „Parafialno-osiedlowy festyn rodzinny”.
  • Podjęte zostały również działania na rzecz osób starszych, mające na celu ich aktywizację i integrację, m.in. poprzez udział w cyklicznych spotkaniach grupy samopomocowej dla seniorów z osiedla Śródmieście Bielsko oraz w zajęciach organizowanych w ramach „Klubu Aktywnego Seniora”, dla kobiet i mężczyzn w wieku 60+ z osiedla Grunwaldzkiego.