Narkomania

Plakat

Zasady i tryb postępowania w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz zadania i uprawnienia organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie określa Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r. poz. 124 j.t., z późn. zm.).

Art. 4, pkt 11 ww. Ustawy charakteryzuje narkomanię jako „stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich”.

Profilaktyka i terapia uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol – wykaz podmiotów z terenu Bielska-Białej

Raport z badania: "Picie alkoholu i używanie narkotyków przez młodzież szkolną z Bielska-Białej"

Raport z badania: "Używanie alkoholu i narkotyków przez uczniów z Bielska-Białej w ocenie nauczycieli"

Przydatne linki