Centrum Organizacji Pozarządowych

Zachęcamy do śledzenia naszego profilu na facebooku, na którym znajdują się najświeższe informacje dotyczące organizacji pozarządowych.
https://www.facebook.com/COPBielskoBiala/


AKTUALIZACJA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA COP

Zmiana zasad działania COPu od 26 października 2020 r.

Szanowni Państwo,

w związku z Komunikatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej, dotyczącym wprowadzenia dodatkowych środków ostrożności z powodu nasilania się epidemii koronawirusa, od 26 października 2020 r. (poniedziałek) zmieniają się zasady działania COPu.

- Odwołane zostają wszystkie zaplanowane spotkania oraz dyżury pełnione przez organizacje pozarządowe na terenie COPu.
- Pracownicy Centrum Organizacji Pozarządowych będą do Państwa dyspozycji po uprzednim umówieniu telefonicznym lub mailowym.

W dalszym ciągu istnieje możliwość skorzystania z doradztwa księgowego oraz prawnego (kontakt z doradcą telefoniczny lub mailowy).

O dalszych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

W razie jakichkolwiek pytań - zachęcamy do kontaktu:
e-mail: cop@um.bielsko.pl
tel.: 33 497 07 90

 


AKTUALNOŚCI

Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Komunikat

Prezydenta Miasta Bielska-Białej

 

            Na podstawie uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2010.220.3186)

 

ogłaszam

 

przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

            Celem konsultacji jest zebranie opinii i sugestii w kwestii Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

Konsultacje rozpoczynają się z dniem publikacji niniejszego ogłoszenia i trwają do dnia 28 października 2020 r. do godz. 15:30.

Konsultacje przeprowadzone będą poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

            Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można składać pisemnie do skrzynek znajdujących się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w Zespole ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi: pl. Ratuszowy 6, I piętro, pokój 106 oraz w Centrum Organizacji Pozarządowych: pl. Opatrzności Bożej 18, a także można przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ngo@um.bielsko.pl.

                                                                                                                                                     Prezydent Miasta Bielska-Białej

                                                                                                                                                          Jarosław Klimaszewski

Komunikat Prezydenta Miasta Bielska-Białej

Program współpracy na rok 2021

 

 

Fundusz Wsparcia Kultury

Budżet funduszu wynosi 400 mln zł. Jest to pomoc ze strony polskiego rządu skierowana m.in. do organizacji pozarządowych prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i tańca.

Celem funduszu jest zrekompensowanie przychodów utraconych z powodu epidemii w okresie od 12 marca do 31 grudnia br.
(W przypadku organizacji pozarządowych do wysokości 50% przychodów netto).

Wnioski można składać za pośrednictwem generatora Witkac:
https://fwk.witkac.pl/public/#/contest/view?id=2

Nabór trwa do 21 października 2020 r.

Szczegółowe informacje na temat Funduszu dostępne są na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/kultura/fundusz-wsparcia-kultury

"Pokonamy Bariery" - konkurs PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza konkurs na zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia pn.„Pokonamy bariery”.

Proponowane projekty powinny być związane tematycznie ze wskazanymi kierunkami pomocy:

Kierunek pomocy 1: „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;
Kierunek pomocy 2: „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;
Kierunek pomocy 3: „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;
Kierunek pomocy 4: „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;
Kierunek pomocy 5: „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;
Kierunek pomocy 6: „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

Termin składania ofert upływa 6 listopada 2020 r.

Szczegóły na stronie internetowej:
https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/pokonamy-bariery-konkurs-nr-12020/ogloszenie-z-dnia-9-pazdziernika-2020/

15 października upływa termin na zamieszczanie sprawozdań przez OPP 

Przypominamy, że 15 października (czwartek) upływa termin na zamieszczenie sprawozdań za 2019 r. przez Organizacje Pożytku Publicznego.

W przypadku niezłożenia sprawozdania w terminie - organizacja nie zostanie ujęta w wykazie OPP uprawnionych do otrzymania 1% w kolejnym roku.

OPP

Upływa termin przesyłania sprawozdań finansowych do KAS

12 października upływa termin na wysłanie do KAS sprawozdania finansowego organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Przypominamy o możliwości skorzystania za naszym pośrednictwem z bezpłatnego doradztwa księgowego.
Zapraszamy do kontaktu: 33 497 07 90, cop@um.bielsko.pl

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem portalu NGO.pl:
https://publicystyka.ngo.pl/do-12-pazdziernika-wyslij-sprawozdanie-finansowe-do-kas

Fundacja „Dr Clown” zaprasza do udziału w konkursie!

2 października rozpoczął się konkurs dla placówek z całej Polski, w którym do wygrania jest 100 zestawów zabawek o łącznej wartości 120 000 zł.

Konkurs potrwa od 2 do 14 października. Uczestnikiem konkursu może być organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie) oraz jednostka samorządu terytorialnego (np. ośrodek pomocy społecznej, szkoła), które realizują działania w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dzieci i młodzieży lub opiekują się stałą grupą dzieci (w szczególności świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze, domy dziecka i inne placówki edukacyjne i wychowawcze, pracujące z dziećmi i młodzieżą ze środowisk niezamożnych).

Pytanie konkursowe, regulamin, oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie internetowej: www.drclown.pl/konkurs-placowki.

Konkurs na Wolontariusza Roku oraz Koordynatora Roku Korpusu Solidarności

Trwa Konkurs na Wolontariusza Roku oraz Koordynatora Roku Korpusu Solidarności

WOLONTARIUSZ ROKU KORPUSU SOLIDARNOŚCI

Konkurs promuje wartościowe postawy społeczne, ukazuje różnorodność wolontariatu, podkreśla dokonania wolontariuszy. Jego celem jest docenienie ochotników, zwrócenie uwagi na ważną rolę, jaką pełnią wspierając organizacje pozarządowe i instytucje publiczne. Konkurs ma za zadanie podkreślenie dorobku wolontariuszy (grup wolontariackich) oraz uhonorowanie laureatów.

KOORDYNATOR ROKU KORPUSU SOLIDARNOŚCI

Konkurs wyraża uznanie dla koordynatorów wolontariatu, którzy na co dzień zarządzają wolontariatem, wspierają wolontariuszy i pomagają im dokonywać właściwych wyborów w podejmowaniu aktywności wolontariackiej.

Szczegóły konkursów wraz z regulaminem i formularzem dostępne są na stronie internetowej

https://niw.gov.pl/ruszaja-konkursy-na-wolontariusza-i-koordynatora-roku-korpusu-solidarnosci/

Zapraszamy do udziału!

Konkurs "Przyjaciel rodziny 2020"

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs „Przyjaciel rodziny 2020”. Jego celem jest wyróżnienie osób fizycznych zasłużonych dla regionalnej polityki prorodzinnej, które prowadzą lub prowadziły efektywne działania na rzecz rodzin. Laureatom zostaną przyznane nagrody finansowe, pamiątkowe dyplomy i statuetki oraz tytuł „Przyjaciela rodziny 2020”.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być m.in. jednostki samorządu terytorialnego, gminne/powiatowe jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Nabór wniosków na konkurs trwa do 16 października 2020 r. Wnioski należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na adres: ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 51.

Wzór wniosku o przyznanie nagrody indywidualnej oraz regulamin konkursu dostępne są pod poniższym adresem:

https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/konkursy/konkursy_2/zarzad-wojewodztwa-slaskiego-oglasza-konkurs-ogloszenie-konkursu-przyjaciel-rodziny-2020-.html

 

Granty Senioralne 2020

Ruszył nabór ofert w trybie tzw. Małego Grantu w ramach budżetu marszałkowskiego. O dotacje ubiegać się mogą tylko i wyłącznie organizacje, statutowo działające na rzecz osób starszych.

Projekty powinny wpisywać się w tematykę wsparcia środowisk seniorskich w ramach II priorytetów:

Priorytet I. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania/ minimalizowania skutków COVID- 19 w środowisku osób starszych;

Priorytet II. Działania z zakresu aktywizacji seniorów w okresie epidemii COVID -19.

Nabór trwa do 30 listopada 2020 r. Szczegóły na stronie internetowej:

https://seniorzy.rops-katowice.pl/2020/08/27/granty-senioralne-2020/

 

Program „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością – edycja 2020-2021”.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło start programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością – edycja 2020-2021”.

Na realizacje programu w bieżącym roku przeznaczono 30 mln złotych. W przyszłym roku ta kwota ma wzrosnąć do poziomu 50 mln złotych.

Organizacje pozarządowe mogą składać wnioski do końca września br.

Zachęcamy do zapoznania się z Programem na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/30-milionow-zlotych-dla-organizacji-pozarzadowych-ministerstwo-oglasza-start-nowego-programu

 

Festiwal Sektor 3.0

Festiwal Sektor 3.0 to największe w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie, które pokazuje, jak technologiczne trendy przełożyć na język praktycznych zastosowań.

Tegoroczna edycja pod hasłem „Driving Change” odbędzie się 16 września w formule ONLINE i poświęcona będzie kompetencjom nowej codzienności, przydatnym na różnych etapach zmiany. Poza sesjami seminaryjnymi, dyskusjami panelowymi oraz prezentacjami w formule “na żywo”, nadawanymi ze specjalnie zbudowanego studio w Warszawie, Festiwalowi towarzyszyć będzie premiera VOD z zakresu transformacji cyfrowej. Dzięki treściom w nich zawartym, rozszerzone doświadczenie festiwalowe zostanie z uczestnikami spotkania na dłużej.

Bezpłatna rejestracja: http://2020.sektor3-0.pl/

Zachęcamy do udziału.
 

NOWEFIO - konsultacje społeczne

Trwają konsultacje społeczne dotyczące Programu NOWEFIO na lata 2021-2030.

Główny cel: zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne: wzmocnienie instytucjonalne organizacji pozarządowych i wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym,

Budżet: 80 mln zł rocznie, łącznie co najmniej 800 mln zł.

Zachęcamy do zapoznania się z nowym projektem programu i zgłaszania uwag. Do udziału w konsultacjach zaproszone są wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje. Konsultacje trwają do 28 września 2020 r.

Szczegóły na stronie internetowej: https://niw.gov.pl/wicepremier-glinski-zapowiada-nowe-fio-z-wiekszym-budzetem-ruszaja-konsultacje-programu/

 

„Człowiek bez barier 2020”

Integracja już po raz 18. rozpoczyna poszukiwania osób z niepełnosprawnością, które są aktywne na różnych polach, ale też bezinteresownie pomagają innym i mogą być wzorem do naśladowania. Kandydata do konkursu „Człowiek bez barier 2020” może zgłosić każdy. Termin naboru zgłoszeń upływa 28 września 2020 r.

Zachęcamy do udziału osoby zamieszkujące nasze miasto Bielsko-Biała.

Link do konkursu:

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1161475

Regulamin konkursu:

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1161456

 

„Po pierwsze Rodzina!” – II tura.

Zapraszamy do udziału w Konkursie „Po pierwsze Rodzina!” – II tura.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe na rzecz rodziny. W ramach konkursu „Po pierwsze Rodzina!” – II tura dofinansowane zostaną organizacje pozarządowe, które do 17 września zaproponują najlepsze inicjatywy.

Szczegóły na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-po-pierwsze-rodzina--ii-tura-nowa-szansa-na-dofinansowanie?fbclid=IwAR3fJ6KbDm3J0aLacBptL4gJfkZ_qgfczeA6tmVaBv5qimNjTbAbG39vmH8

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządzeniem nr ON.0050.1260.2020.SOP z dnia 30 lipca 2020 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Bielska-Białej.

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Uchwały nr V/60/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Bielska-Białej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2007r. nr 54, poz. 1176) oraz Regulaminu w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. nr 220, poz. 3186).

Akcja informacyjna o konsultacjach zostanie przeprowadzona w okresie od 7 sierpnia 2020 r. do 16 sierpnia 2020 r. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami, umieszczenie w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej”, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 17 sierpnia 2020 r. do 4 września 2020 r.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez wszystkich mieszkańców miasta oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag w sprawie wyżej wymienionego projektu:

 • na adres poczty elektronicznej Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości: cop@um.bielsko.pl. Formularze w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej: www.bielsko-biala.pl/konsultacje-spoleczne,
 • pisemnie w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, w budynku przy pl. Ratuszowym 6, w pokoju 106 w godzinach pracy Urzędu

Uwagi, opinie i wnioski w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na formularzu, którego wzór określono w załączniku do ww. zarządzenia. Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania. 

Projekt uchwały 

Formularz 

Protokół z konsultacji

 

31.07.2020 r. - ostateczny termin na złożenie przez organizacje pozarządowe deklaracji CIT-8.

Przypominamy, iż 31 lipca br. upływa termin na złożenie deklaracji CIT-8.

CIT-8

Nabór wniosków o wypłatę grantów w ramach projektu „ŚLĄSKIE KADRY DPS vs. COVID-19”

Województwo Śląskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego uruchamia od 27 lipca 2020 r. nabór wniosków o udzielenie grantu na zatrudnienie nowych realizatorów usług społecznych i zdrowotnych oraz wsparcie finansowe osób wykonujących usługi społeczne w DPS, w ramach projektu „Śląskie Kadry DPS vs COVID-19”, dla Domów Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie województwa śląskiego.

Jednocześnie realizowane będą spotkania informacyjne, które odbędą się w dniach 29-31 lipca w Katowicach, Częstochowie i Bielsku-Białej:
http://rekrutacja.rops-atowice.pl/form_2020_…/zgloszenie.php

Wszystkie informacje o projekcie „Śląskie Kadry DPS vs COVID-19” znajdują się na stronie: https://sk.rops-katowice.pl/

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Nabór do KSM Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych

Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli organizacji obywatelskich wchodzących w skład Komitetu Sterująco-Monitorującego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030.

Zgłoszenia kandydata należy dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie na adres Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (tylko w wersji papierowej) formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, wraz z:

- CV kandydata;
- listem motywacyjnym (nie dłuższym niż 1500 znaków);
- oświadczeniem popierającym kandydata złożonym przez:
   - co najmniej 5 organizacji lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy, lub
   - co najmniej 2 związki stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, lub
   - wojewódzką, powiatową lub gminną radę działalności pożytku publicznego;
- podpisaną przez kandydata informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych kandydatów na członków Komitetu.


Zgłoszenie wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem innej osoby w siedzibie Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa
z dopiskiem: Nabór na członków KSM PWRUL.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 07 sierpnia 2020 r. (decyduje data wpływu). Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Rada Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, po zapoznaniu się z przesłanymi zgłoszeniami, zarekomenduje Przewodniczącemu Komitetu do spraw Pożytku Publicznego kandydatów, spośród których Przewodniczący powoła członków Komitetu.

 

Informacji o naborze udziela p. Liliana Grupińska, telefon: 601 901 327, 22 468 44 26, e-mail: ul@niw.gov.pl

 

Serwis internetowy bitwa1920.gov.pl

Biuro Programu „Niepodległa” wspólnie z Polskim Radiem S.A. przygotowały wyjątkowy serwis internetowy poświęcony Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Przygotowany w formie nowoczesnej encyklopedii multimedialnej portal nie tylko opowiada o wojnie polsko-bolszewickiej, ale przede wszystkim pokazuje życie Polaków, istotne wydarzenia, fakty i postaci tamtego okresu. Do korzystania ze strony zapraszamy szczególnie szkoły, instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz lokalnych pasjonatów historii.
 

Serwis internetowy bitwa1920.gov.pl został opracowany wspólnie z historykami i specjalistami Polskiego Radia. Za wartość merytoryczną portalu odpowiada prof. Grzegorz Nowik z Muzeum Józefa Piłsudskiego w
Sulejówku. W serwisie znalazły się m.in. materiały z archiwów Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego (FINA) i archiwów dźwiękowych Polskiego Radia. Serwis udostępnia multimedialne plansze poświęcone poszczególnym wydarzeniom czy postaciom, które są uzupełnione o archiwalne zdjęcia, animacje, mapy, nagrania filmowe i dźwiękowe.
Nowy serwis jest dostępny w kilku wersjach językowych również pod adresem www.battle1920.eu, dla ułatwienia komunikacji dla użytkowników zagranicznych.

 

Wsparcie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

W związku ze zmianami Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa), przedstawiamy informacje dotyczące możliwości ubiegania się o wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez organizacje pozarządowe, działalności pożytku publicznego oraz instytucje kultury.

 Zgodnie z uregulowaniami Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19:

 • organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz.1057) oraz podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,
 • państwowa lub prowadzona wspólnie z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego instytucja kultury, w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz.194), u której wystąpił spadek przychodów w następstwie wystąpienia COVID-19

może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19 na zasadach określonych w ust. 7 i 10 ustawy.

Wnioski należy składać za pośrednictwem platformy praca.gov.pl lub w formie papierowej.

Samorządowa instytucja kultury, w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, u której wystąpił spadek przychodów w następstwie wystąpienia COVID-19, może zwrócić się z wnioskami o wypłatę świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19 ze środków organizatora i ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na zasadach określonych w ust. 7a i 10a.

 Jednocześnie, w myśl art. 15 gg ustawy:

Powyżej wskazane podmioty, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy, w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą zwrócić się z wnioskiem do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze względu na swoją siedzibę, o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, o których mowa w art. 15g ust. 4 ustawy, nieobjętych:

 • przestojem, o którym mowa w art. 81 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 • przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19, o którym mowa w art. 15g ust.5 ustawy,
 • obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19, o którym mowa w art. 15 g ust. 5.2 ustawy.

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy praca.gov.pl.

Podmiotom wnioskującym o dofinansowanie, przysługują również środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Świadczenia przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od miesiąca złożenia wniosku.

 Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami w zakresie wsparcia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, które dostępne są pod adresem:
https://wupkatowice.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z pracownikami infolinii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, pod nr tel. 32/757-33-11.

 

Konsultacje projektu zmian „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachęca organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach dotyczących projektu zmian „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.

Szczegóły w linku

https://www.pfron.org.pl/…/konsultacje-dla-ngo-projekt-zmi…/

 

Prace nad Programem współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021

Przypominamy, iż do 10 lipca br. czekamy na Państwa propozycje do Programu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021

Propozycje mogą zgaszać organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez Formularz, który znajduje się na stronie:

https://bielsko-biala.pl/program-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi

 

Dofinansowanie wkładu własnego

przypominamy o trwającym ciągle naborze do Otwartego Konkursu ofert na wkład własny:
„Dofinansowanie tzw. wkładu własnego wnoszonego przez organizację do projektów realizowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Bielska-Białej”.

Nabór odbywa się w dwóch turach od dnia opublikowania konkursu do wyczerpania środków w terminach:

- do 1 czerwca 2020 r. godz. 15.30,

- do 15 września 2020 r. godz. 15.30.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym ogłoszeniem konkursowym: Biuletyn Informacji Publicznej

 

Ekolaury 2020

Rusza kolejna edycja konkursu "Ekolaury 2020"

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów.

Celem Konkursu jest:
-wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w edukację ekologiczną;
-popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej;
-promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego na adres biura PIE (40-009 Katowice, ul Warszawska 3) - z dopiskiem "Ekolaury 2020" - do dnia 30 czerwca 2020 r.

Szczegóły na stronie internetowej organizatora http://www.pie.pl/ekolaury.html

Ekolaury

Doradztwo specjalistyczne w zakresie ekonomii społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zachęca do udziału w doradztwie specjalistycznym w zakresie ekonomii społecznej.

W związku z obowiązującymi ograniczeniami istnieje możliwość skorzystania z usługi w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem telefonu, maila lub innej formy komunikacji (np. aplikacji internetowej). Jest to dodatkowa forma świadczenia doradztwa, uruchomiona przez ROPS w okresie stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego doradztwa, w tym aktualnie dostępne obszary tematyczne znaleźć można na stronie internetowej: https://es.rops-katowice.pl/doradztwo-specjalistyczne-2020/

W przypadku pytań dotyczących udziału w doradztwie zachęcamy do kontaktu: tel. 32 730 68 87, e-mail: etkacz@rops-katowice.pl

 

Inicjatywy na czas pandemii 

- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej zachęca do skorzystania z możliwości uzyskania dotacji na tworzenie miejsc pracy dla istniejącego przedsiębiorstwa społecznego lub utworzenie nowego podmiotu spełniającego kryteria przedsiębiorstwa społecznego lub przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszenia, spółki not for profit) w przedsiębiorstwo społeczne.

Szczegóły na stronie: http://www.owes.bcp.org.pl/tworzenie-miejsc-pracy-w-przedsiebiorstwach-spolecznych?fbclid=IwAR0T58d9l6vIYg9vBhUTLzmPti_zsP4CuhokdqAGrGfewdXweV0WOEajygw

- Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia strony: www.sasiedzisasiadom.pl - jest to platforma wymiany dóbr, usług i produktów w ramach projektu "Sąsiedzi Sąsiadom - wsparcie dla lokalnej społeczności!". 

 

 

NIW przekazuje szczególnie ważne informacje dla organizacji pozarządowych.

Program COVID-19 jest to Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 to pomoc finansowa dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa. Celem Programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii.

Wszelkie szczegóły znajdą Państwo na stronie Narodowego Instytutu Wolności. Zachęcamy do zapoznania się. 

 

NABORY WNIOSKÓW W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ - PUP BIELSKO-BIAŁA

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej uruchomił nabór wniosków dotyczących następujących form wsparcia realizowanych w ramach „Tarczy Antykryzysowej 2020":
- Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców - art. 15zzb
- Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych - art. 15zze

Wnioski można składać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru, tj.: od 29.04.2020 r. do 12.05.2020 r.

Szczegóły na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej. 

 

ULOTKA INFORMACYJNA NA TEMAT FORM WSPARCIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH PODCZAS STANU EPIDEMII OFEROWANYCH PRZEZ MIASTO BIELSKO-BIAŁA

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami - ulotka dostępna w linku poniżej:

Ulotka informacyjna - wsparcie dla NGO  

 

Porady prawne i księgowe dla przedstawicieli NGO

Przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnego doradztwa księgowego oraz prawnego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Jeżeli chcecie Państwo uzyskać poradę u naszych ekspertów, bardzo prosimy o kontakt z nami: cop@um.bielsko.pl lub tel.: 33/497-07-90.

 

Zmiana terminu składania wniosków do Konkursu "Granty 2020"

Szanowni Państwo!

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, Zarząd Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich przesunął termin składania wniosków do konkursu "Granty SZMP 2020" do 4 czerwca br. Jednocześnie wprowadził zmiany do Regulaminu Konkursu dot. terminów konkursowych oraz realizacji składanych projektów.

Tematy konkursu ”Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich” obowiązujące w 2020 roku:
​1. Zdrowie w każdym wieku.
2. Zdrowie i środowisko.
Wnioski w formie papierowej jak i elektronicznej (w edytorze WORD) można nadsyłać do 4 czerwca 2020 r. (decyduje data wpływu) na adres Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, Wydział Polityki Społecznej; email: prom_zdr@um.bielsko.pl

W załączeniu zmieniony Regulamin Konkursu.

Regulamin Konkursu

Wniosek

 

Zostaw 1% w Bielsku-Białej

 

Przedstawiamy bezpłatny program rozliczeniowy PIT, który umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego z terenu Miasta Bielska-Białej.

Odnośnik

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

 

Obniżenie czynszu dla organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w lokalach użytkowych będących własnością miasta Bielska-Białej otrzymają wsparcie polegające na obniżeniu czynszu. Związane jest to z ograniczeniami w prowadzeniu ich działalności statutowej wynikającymi z ogłoszenia stanu epidemii. Stosowne zarządzenie w tej sprawie podpisze 17 kwietnia prezydent Jarosław Klimaszewski.

Obniżenie czynszu dotyczyłoby organizacji pozarządowych, które wykażą, że w związku ze stanem epidemii wystąpiły ograniczenia prowadzonej przez nie działalności i złożą stosowny wniosek. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, czynsz może zostać obniżony na podstawie aneksu do umowy najmu do kwoty 1 zł netto za lokal miesięcznie. Najemcy byliby jednak zobligowani do regulowania opłat niezależnych od wynajmującego oraz opłat za gospodarowanie odpadami.

Obniżki czynszu obowiązywać będą przez okres 3 miesięcy począwszy od kwietnia br., chyba, że stan epidemii zostanie wcześniej zniesiony. Nie dotyczyłyby one podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które mogą skorzystać z obniżenia czynszu najmu w oparciu o Zarządzenie Prezydenta Miasta nr ON.0050.996.2020.ZGM z 25 marca 2020 r.  w sprawie udzielenia wsparcia najemcom lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Bielska-Białej w związku z ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikającymi z ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu pandemii.

W odniesieniu do należności za marzec 2020 r. najemcy mogą ubiegać się o odroczenie terminu płatności, a także ewentualne rozłożenie ich na raty na podstawie Uchwały Nr LIV/1241/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 27 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Miasta Bielska-Białej i jego jednostek podległych, mających charakter cywilnoprawny.

 

Ministerialna informacja dotycząca wsparcia dla PES

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udostępnił informację na temat wsparcia ekonomii społecznej i solidarnej w związku z COVID-19. Jest to dokładny opis poszczególnych przepisów dotyczących PES zawartych w tzw. "Tarczy Antykryzysowej". Pełną informację znajdą Państwo w poniższym linku:

https://bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/Wsparcie%20dla%20PES.pdf

 

„Tarcza antykryzysowa - Poradnik dla organizacji pozarządowych”

 

Uchwalona 31 marca ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 568) zawiera szereg zapisów dotyczących organizacji pozarządowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zapisy.


1. Zwolnienie organizacji pozarządowych z nieopłaconych składek ZUS - Art. 31zo

Organizacje pozarządowe zatrudniające poniżej 10 osób zwolnione są z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest zatrudnianie w organizacji pozarządowej mniej niż 10 pracowników oraz złożenie kompletnego wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) do dnia 30 czerwca 2020 r.

2. Odroczenie terminu zapłaty składek ZUS lub rozłożenie ich na raty - Art. 15zb

Dla organizacji prowadzących działalność gospodarczą wprowadzono możliwość  odroczenia terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek bez opłaty prolongacyjnej. Ulga dotyczy wszystkich płatników składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Dotyczy zarówno składek za przedsiębiorcę, jak i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy organizacja pozarządowa prowadzi działalność gospodarczą, nie ma też znaczenia jej wielkość. Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r.  Warunkiem jest złożenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wniosku RDU w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, wówczas opłata prolongacyjna nie zostanie naliczona od należności za okres od 1 stycznia 2020 r.

3. Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy, z możliwością umorzenia - Art.15zzd

Organizacje pozarządowe które prowadziły działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. mogą skorzystać z pożyczki udzielanej przez starostę z Funduszu Pracy. Pożyczka udzielana jest na wsparcie umożliwiające pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i może zostać przeznaczona na przykład na opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu.

Maksymalna kwota pożyczki o jaką można się ubiegać to 5000,00 zł ze stałym oprocentowaniem w skali roku. Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski (będzie to 0,05 x stopa redyskonta weksli na dzień podpisania umowy). Jest to jedyny koszt tej pożyczki.

Spłata pożyczki rozpocznie się po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty musi zamknąć się w 12 miesiącach, zgodnie z harmonogramem przekazanym przez powiatowy urząd pracy. Rada Ministrów będzie mogła, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki (ogólnie, nie dla danej osoby), ponad przewidziane 12 miesięcy. Pożyczka udzielana będzie jednorazowo.

UWAGA!!! Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o niezmniejszeniu stanu zatrudnienia.

Z pożyczki może skorzystać mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. i który spełnia warunki z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Nie jest konieczne wykazywanie utraty dochodów lub spadku działalności.

Wniosek o pożyczkę przedsiębiorca powinien złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Z dniem 1 kwietnia 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż uruchamia nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej zaleca mikroprzedsiębiorcom, których miejscem prowadzenia działalności jest miasto Bielsko-Biała lub gminy: Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, szczyrk, Wilkowice, Porąbka, Wilamowice, Czechowice-Dziedzice, oraz Bestwina, a chcącym skorzystać z  ww. formy wsparcia składanie wniosku w następujący sposób:

- wypełnionego formularza pobranego ze strony internetowej PUP i dołączenia go jako załącznik do „pisma ogólnego do podmiotu publicznego" przez portal epuap

lub

- złożenia wypełnionego i podpisanego formularza w formie papierowej do przygotowanej w holu Urzędu skrzynki w dniach pn- pt w godzinach od 8:00 do 13:00, wejście główne od ulicy Partyzantów lub w Filii w Czechowicach-Dziedzicach lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres siedziby Urzędu.

Dokumenty związane z pożyczką są gotowe do pobrania ze strony:

https://bielsko-biala.praca.gov.pl/-/11920699-tarcza-antykryzysowa-2020-niskoprocentowa-pozyczka-dla-przedsiebiorcow

4. Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników NGO - Art. 15zze (dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej), Art. 15zzb (dla organizacji prowadzących działalaność gospodarczą)

Organizacje pozarządowe, u których w wyniku wystąpienia COVID-19 nastąpi spadek przychodów z działalności statutowej o min. 30% mogą ubiegać się o dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Przez spadek przychodów z działalności statutowej rozumie się zmniejszenie przychodów z tej działalności obliczone jako stosunek łącznych przychodów z działalności statutowej wciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych przychodów z działalności statutowej z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Dofinansowanie stosuje się odpowiednio do wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy oświadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Dofinansowanie przyznawane jest w wysokości nieprzekraczającej 50% wynagrodzenia przy spadku przychodów o minimum 30%, 70% w przypadku spadku przychodów o minimum 50% i w wysokości 90% jeśli przychody organizacji spadły o ponad 80%.

Z dofinansowania można skorzystać przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Jest obowiązek utrzymania w zatrudnieniu pracowników przez okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania.

Organizacja składa wniosek do właściwego powiatowego urzędu pracy wraz z oświadczeniem o:

 • wystąpieniu spadku przychodów z działalności, w związku z zaistnieniem COVID-19;
 • niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do trzeciego kwartału 2019 r.;
 • zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;
 • wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;
 • numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności statutowej.

Wzory dokumentów dostępne są na stronie https://bielsko-biala.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

5. Ochrona miejsc pracy - Art.15g

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 mogą zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów wciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa wust.1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub
 • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust.1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Świadczenia przyznawane są na podstawie wniosku złożonego przez przedsiębiorcę do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Do wniosku należy dołączyć niezbędne oświadczenia.

Wzory dokumentów dostępne są na stronie https://bielsko-biala.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia

6. Zmiana terminu i zasad rozliczania zadania publicznego - Art. 15zzl

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w terminie 30 dni następujących po ich odwołaniu organ administracji publicznej zlecający realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy jest uprawniony do przedłużenia terminu na złożenie sprawozdania z wykonania zleconego zadania publicznego oraz rozliczenia udzielonej dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem terminów wynikających z ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a także do uznania za uzasadnione wydatków po-niesionych na sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego, które zostały od-wołane w następstwie okoliczności związanych zobowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

W przypadku niewykonania planu działań lub nieosiągnięcie rezultatów założonych w umowie, na podstawie której zlecono realizację zadania publicznego, nie może skutkować uznaniem dotacji na realizację zadania publicznego w tej części za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, pobraną nienależnie lub w nadmiernej wysokości i podlegającą zwrotowi.

7. Zlecanie zadań publicznych w trybie pozakonkursowym - Art. 15zzm

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organ administracji publicznej może zlecać organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizację zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert.

8. Zwolnienie opłat abonamentowych - Art. 15l

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od przedsiębiorców wstrzymuje się pobieranie opłat abonamentowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1801 oraz z 2020 r. poz.383)

Organizacje pozarządowe zwolnione są z opłat abonamentowych i audiowizualnych w zakresie, w którym prowadzą działalność pożytku publicznego.

Jeśli organizacja pozarządowa spełnia kryteria, jest zwolniony na mocy ustawy: nie ma żadnych dodatkowych warunków i nie trzeba składać wniosku.

9. Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej w decyzjach o odroczeniu lub płatności w ratach podatku i zaległości podatkowych - Art. 15za

Nie będą naliczana opłata prolongacyjna w przypadku złożenia wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty podatków, stanowiących dochód budżetu państwa.

Warunkiem jest złożenie wniosku do organu podatkowego, który na podstawie odrębnych przepisów jest właściwy do ustalania lub określania zobowiązań z tytułu danego podatku (np. w przypadku PIT do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania).
Termin złożenia wniosku: wniosek należy złożyć w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

10. Pracodawca będący zakładem aktywności zawodowej może ubiegać się o rekompensatę wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym - Art. 15a

W związku z przeciwdziałaniem COVID-19, pracodawca będący zakładem aktywności zawodowej może ubiegać się o rekompensatę wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym, o których mowa w art.29 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426), pokrywanego ze środków pochodzących z działalności wytwórczej lub usługowej zakładu aktywności zawodowej lub innych źródeł, w części proporcjonalnej do występującej wdanym miesiącu liczby dni przestoju w działalności zakładu aktywności zawodowej lub zmniejszenia przychodu z tej działalności.

Pracodawca składa wniosek o rekompensatę do właściwego ze względu na siedzibę zakładu aktywności zawodowej oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Wniosek o rekompensatę składa się nie później niż w terminie 30 dni od dnia wypłaty wynagrodzeń pracownikom, za okres przestoju w działalności zakładu aktywności zawodowej lub zmniejszenia przychodu z tej działalności wdanym miesiącu w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

 

Ponadto dzięki wprowadzeniu nowych rozporządzeń oraz innych regulacji prawnych organizacje pozarządowe otrzymały możliwość

1. Przedłużenia terminu na złożenie deklaracji CIT-8.

W 2020 r. nie trzeba składać deklaracji CIT-8 w standardowym terminie do 31 marca. Jest nowy termin dla organizacji pozarządowych –  do 31 lipca 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. 2020 r. poz. 542)

W rozporządzeniu mowa jest możliwości wydłużenia terminu na złożenie zeznania od 2 do 4 miesięcy - zależnie od statusu podatnika.

Odroczenie obejmuje wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), z tym, że w przypadku:

 • podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku (art. 17 ust. 1 ustawy o CIT),

a także

 • podatników osiągających dochody z działalności pożytku publicznego (art. 3 ust. 2 i 3, art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) stanowiące co najmniej 80% wszystkich przychodów 
 • termin zostanie przesunięty do dnia 31 lipca 2020 r. i dotyczyć będzie tych podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.;

           w przypadku pozostałych podatników: 

 • termin zostanie przesunięty do dnia 31 maja 2020 r. i dotyczyć będzie podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.

2. Przedłużenia o 3 miesiące terminu na sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego                     za 2019 r.

Dla organizacji pozarządowych, dla których rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym rozporządzenie wprowadza nowy termin na sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za rok 2019. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. 2020 r. poz.570)  organizacje zobowiązane są do sporządzenia sprawozdania do końca czerwca i złożenia go do końca września 2020 r.

3. Uzyskania korzystniejszych warunków finansowania

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przygotowały ułatwienia dla podmiotów ekonomii społecznej dotyczące warunków udzielania i spłaty pożyczek w ramach wspomnianych projektów

Podmioty ekonomii społecznej mają możliwość skorzystania z nowych warunków i zasad spłaty pożyczek:

 • wydłużenie karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (dla nowych pożyczek oraz już udzielonych, w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału),
 • maksymalnie 6-miesięczne wakacje kredytowe (możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych - do uzgodnienia pomiędzy pośrednikiem i PES),
 • dwukrotne obniżenie oprocentowania na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy* (dla nowych pożyczek oraz już udzielonych)**

 *po upływie 12 miesięcy, dla wszystkich pożyczek oprocentowanie ustalane jest wg  dotychczasowych zasad, tj. przed  uwzględnieniem  zmian;
** w stosunku do pożyczek udzielonych obniżenie oprocentowania odnosi się do stopy  redyskonta weksli, obowiązującej w dniu  zawarcia umowy pożyczki;
w przypadku trudnej sytuacji finansowej PES, związanej z COVID-19, pośrednik finansowy może obniżyć oprocentowanie do 0% na  okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,

 • wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy (dodatkowo o 6 miesięcy - dla zawartych umów i nowych pożyczek zawieranych do 31.12.2020)
 • wydłużenie okresu spłaty pożyczek o maksymalnie 12 miesięcy (dla Pożyczki na start i Pożyczki Rozwojowej).

Zmiany warunków dla zawartych umów będą mogły nastąpić po złożeniu wniosku przez pożyczkobiorcę. Warunki spłaty mogą zostać zmienione, po wiarygodnym uzasadnieniu przez pożyczkobiorcę, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości, a także od oceny sytuacji przez pośrednika.

W przypadku organizacji mających swoje siedziby na terenie województwa śląskiego oraz małopolskiego wnioski składamy do Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA,
www.tise.pl
tel. 22 636 07 40 
e-mail:tise@tise.pl

 

Uruchomiony został Program "Kultura w sieci"

Tarcza Antykryzysowa dla ludzi i instytucji kultury - program „Kultura w sieci”
Minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński ogłosił 3 kwietnia założenia nowego programu wsparcia dla artystów, twórców oraz instytucji, które ze względu na trwającą epidemię nie mogą realizować swojej twórczości artystycznej w dotychczasowej formie.
Budżet programu „Kultura w sieci” wynosi 20 mln zł, z czego 5 mln zostanie przeznaczonych na stypendia dla artystów, a 15 mln – dla instytucji i organizacji. Wnioski można składać do 20 kwietnia br.
Więcej informacji nt. programu i Tarczy Antykryzysowej dla obszaru kultury można znaleźć na stronach:

https://www.gov.pl/…/kultura-w-sieci–rusza-program-mkidn-fi…

https://www.gov.pl/…/mkidn-tarcza-antykryzysowa-obejmie-lud…

 

 

Związek Miast Polskich publikuje specjalne wydanie „Poradnika dla MIAST”

 

„Poradnik dla MIAST” to baza wiedzy i informacji na temat inicjatyw, współdziałania i aktywności miast podejmowanych w czasie pandemii. Pokazuje w przystępnej i przyjaznej formie konkretne przykłady działań miast, mieszkańców, firm i społeczności lokalnych, podejmowane w walce ze skutkami epidemii CoViD-19, gotowe do powielania przez inne miasta i obywateli.

Publikacja stanowi również cenną inspirację dla nauczycieli, bowiem zbiera w jednym miejscu zasoby istotne dla edukacji dzieci i młodzieży dotyczące pracy zdalnej z uczniami i przedszkolakami, takie jak: zestaw narzędzi i porad, które pomogą uporządkować wirtualną klasę, propozycje materiałów dydaktycznych i narzędzi, e-podręczniki, zadania interaktywne.

To nie wszystko. W kompendium znajdują się też informacje dla wolontariuszy, firm i organizacji pozarządowych (np. 90 narzędzi do pracy zdalnej, checklista dla firm), a także porady, jak zapewniać niezbędną pomoc medyczną, psychologiczną i prawną (linki do bieżących informacji na temat zarażeń w Polsce i na świecie). Ponadto znaleźć można sposoby na Wielkanoc on-line.

POLECAMY LEKTURĘ i ZACHĘCAMY DO ROZPOWSZECHNIANIA!

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie:
http://www.miasta.pl/aktualnosci/jedno-dla-wszystkich-wszystkie-dla-jednego-poradnik-dla-miast

 

Nabór projektów do VII edycji Programu mPotęga.

 

Fundacja mBanku rozpoczęła nabór projektów do VII edycji Programu mPotęga.

Na autorów projektów edukacji matematycznej- szkoły, biblioteki, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne - czekają granty do 8 tys. zł.

Program mPotęga ma za zadanie popularyzować matematykę wśród dzieci i młodzieży i pokazać im, jak bardzo potrzebna w codziennym życiu jest umiejętność sprawnego liczenia i logicznego myślenia.

Zasady mPotęgi są proste:

- Programem grantowym obejmujemy dzieci i młodzież uczące się w klasach

4-6 szkoły podstawowej (I Konkurs)lub 7-8 szkoły podstawowej (II Konkurs).

- Wniosek mogą złożyć: szkoły podstawowe, uczelnie wyższe, stowarzyszenia i fundacje, biblioteki oraz grupy nieformalne z całej Polski.

- Propozycje powinny pokazywać innowacyjne, nieszablonowe podejście do nauki matematyki.

- Przyznajemy granty w wysokości od 2 tys. do 8 tys. zł. (w zależności od Konkursu)

Nabór wniosków w szóstej edycji trwa do 11 maja br. Więcej informacji na stronie www.mpotega.pl

mPotęga

Ważny komunikat nt. zmiany terminów składania sprawozdań


• Złożenie zeznania CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 r. zostały przesunięte w czasie. Zmiany dotyczą wszystkich podatników CIT.
• Wydłużone zostaną też terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej.
• To wyjście naprzeciw postulatom podatników i efekt ścisłej współpracy Ministra Finansów i Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Z myślą o podatnikach płacących CIT-8, którzy w czasie pandemii koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji, odpowiadając na postulaty, zmieniono terminy złożenia i zapłaty podatku CIT za 2019 r.

Nowe terminy to:

• 31 lipca 2020 r. dla podatników CIT-8 osiągających wyłącznie dochody zwolnione z opodatkowania oraz dla określonych organizacji pozarządowych, czyli dla organizacji osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku, a także podatników działających w sferze pożytku publicznego, jeżeli ich przychody z tej działalności stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów.
• 31 maja 2020 r. wszyscy pozostali podatnicy płacący CIT-8

Zmiany w zakresie sprawozdawczości finansowej wprowadzi nowela ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa).
Po jej przyjęciu Minister Finansów odroczy, w drodze rozporządzenia, obowiązki jednostek sektora prywatnego, publicznego oraz organizacji pozarządowych związane m.in. ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, ich badaniem przez firmy audytorskie, zatwierdzaniem oraz udostępnianiem tych sprawozdań do wiadomości publicznej.

https://www.gov.pl/web/finanse/wiele-rozwiazan-mf-w-ustawach-tarczy-antykryzysowej

 

Baza informacji o pomocy w czasie epidemii


Instytucje, organizacje i osoby prywatne, którzy organizują pomoc, doświadczyły jej lub słyszeli o inicjatywach pomocowych dla ludzi, systemu zdrowia i firm w potrzebie, prosimy o dzielenie się tymi informacjami na stronie niepodlegla.gov.pl poprzez narzędzie „Kronika życzliwości". Potrzebującym pozwala ono na łatwe wyszukanie wsparcia w miejscowościach, w których mieszkają lub działają.

 


Udostępniliśmy na stronie www.niepodlegla.gov.pl mapę, na którą za pośrednictwem internetowego formularza można zgłaszać realizowane działania pomocowe. Inicjatywy mogą zgłaszać m.in. jednostki samorządu terytorialnego, instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe, firmy, formalne i nieformalne grupy mieszkańców oraz osoby prywatne. Działania mogą mieć charakter lokalny, regionalny i ogólnopolski. Do zgłoszenia można dołączyć dokumentację (np. zdjęcia, filmy, grafiki i inne).

Projekt nosi nazwę „Kroniki życzliwości”, która ma być nie tylko internetowym pamiętnikiem szlachetnych inicjatyw, ale przede wszystkim użytecznym narzędziem dla potrzebujących wsparcia. Osobom i instytucjom potrzebującym pomocy w czasie narodowej kwarantanny pozwoli na proste wyszukanie wsparcia w ich miastach i gminach. Kronika służy również inspirowaniu do działania poprzez proste gesty dnia codziennego, które w łatwy sposób można wdrożyć we własnej lokalnej społeczności.

Zapraszamy Państwa do dzielenia się swoimi inicjatywami i prosimy o przekazanie informacji o „Kronice życzliwości” instytucjom, organizacjom i mediom działającym na terenie Państwa miejscowości. Pokażmy razem, ilu jest ludzi dobrej woli, ile jest w nas solidarności i dobroci. Pokażmy, że łączą nas fundamentalne wartości, którymi dzielimy się z innymi.

Formularz można znaleźć na https://niepodlegla.gov.pl/dodaj-kronike/

Biuro Programu „Niepodległa”

 

Projekt "Z prawem na TY!"

Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST zaprasza do udziału w projekcie pn. "Z prawem na TY!"
Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji eksperckich przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych działających na terenie województwa śląskiego i okolicznych gmin z zakresu stanowienia prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy, prawa gospodarczego, ekonomii i analizy finansowej. Dodatkowo każdy z uczestników projektu będzie miał możliwość rozwoju swoich umiejętności miękkich z zakresu: autoprezentacji, wystąpień publicznych, negocjacji, przygotowania informacji prasowych i tekstów urzędowych, tworzenia grafik, tworzenia filmów i prowadzenia kanału na YT oraz w innych mediach społecznościowych, wyszukiwania informacji i analizy danych, zarządzania sobą w czasie oraz myślenia strategicznego.
Z uwagi na aktualną sytuację szkolenia odbywają się w sieci i już od przyszłego tygodnia uruchomiony zostanie cykl webinariów edukacyjnych dla organizacji pozarządowych działających na terenie województwa śląskiego i okolicznych gmin.

Aktualny grafik zaplanowanych wydarzeń:
- 1 kwietnia 2020 r. o 16.00 pt.: "NGO w Social Media. Ambasadorowie organizacji". Prowadzący: Kuba Nagórski, CEO w międzynarodowej grupie Spin Digital. Dodatkowe informacje i formularz rekrutacyjny: https://mostkatowice.org/…/ngo-w-social-media-ambasadorow…/…
- 6 kwietnia 2020 r. o 11.00 pt.: "Analiza danych w NGO. Diagnoza w projekcie". Prowadząca: Agnieszka Budzyńska, autorka kilkunastu dofinansowanych projektów. Dodatkowe informacje i formularz rekrutacyjny: https://mostkatowice.org/…/analiza-danych-w-ngo-diagnoza-w…/
- 7 kwietnia 2020 r. o 11.00 pt.: "Niezależne NGO. Fundraising". Prowadzący: Michał Serwiński, redaktor w Sektor 3.0, członek zarządu Wzmacniacz.org. Dodatkowe informacje znajdą się już wkrótce na mostkatowice.org
- 15 kwietnia 2020 o 16.00 pt.: "Planowanie strategiczne w NGO". Prowadzący: Piotr Bańczyk, niezależny coach, trener i doradca. Dodatkowe informacje znajdą się już wkrótce na mostkatowice.org

Szczegóły na stronie https://mostkatowice.org/2020/01/10/z-prawem-na-ty/

 

Z prawem na TY!

 

Startuje nabór w PROO Priorytet 3 oraz Priorytet 4 edycja 2020!

Rusza nabór wniosków w ramach tegorocznej edycji Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 3 Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich oraz Priorytet 4 Rozwój instytucjonalny Think Tanków Obywatelskich.

Wnioski można składać od 12 marca 2020 r. od  12.00 do 15 kwietnia 2020 r. do 12.00 poprzez System Obsługi Dotacji.

W ramach konkursu PROO Priorytet 3 można uzyskać wsparcie dla inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu oraz realizacji działań statutowych przez lokalne organizacje strażnicze i media obywatelskie, działające na rzecz:

 • tworzenia warunków dla wielostronnej debaty wokół istotnych spraw publicznych,
 • monitorowania działań instytucji publicznych i prywatnych w duchu troski o dobro wspólne, w szczególności tam, gdzie podejmowane są decyzje lub stanowione jest prawo.

Dotacja może zostać przyznana na okres do 24 miesięcy. Wartość dotacji wynosi od 20 do 200 tys. zł.

W 2020 r. alokacja środków przeznaczonych na realizację Priorytetu 3 wynosi 6 400 000 zł z czego na konkurs zostanie wydatkowane 4 400 000 zł. Szacunkowa alokacja na 2021 rok wynosi 4 788 000 zł.

W ramach konkursu PROO Priorytet 4 można otrzymać wsparcie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu think-tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym niedziałających dla zysku (non-profit) i funkcjonujących na marginesie formalnych procesów politycznych.

Dotacja może zostać przyznana na okres do 24 miesięcy. Wartość dotacji wynosi od 20 do 300 tys. zł.

W 2020 r. alokacja środków przeznaczonych na realizację Priorytetu 4 wynosi 6 400 000 zł z czego na konkurs zostanie wydatkowane 2 800 000 zł. Szacunkowa alokacja na 2021 rok wynosi 4 788 000 zł.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 601 901 327.

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl

 

Konkurs edukacyjny "Patroni Roku 2020"

Poseł na Sejm - Kazimierz Matuszny organizuje konkurs mający na celu upamiętnienie Polaków i wydarzeń ogłoszonych przez Sejm RP Patronami roku 2020. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Bielska-Białej i okolicznych powiatów.

Cały regulamin konkursu możecie Państwo przejrzeć pod adresem: http://www.jelesnia.pl/zdjecia/ak/9558/skmbt-c22020031211390.pdf

 

Konkurs na najlepszą kampanię edukacyjną "NieBezpieczni w sieci"

Organizacje pozarządowe mają jeszcze równo 10 dni na zgłoszenie pomysłu do konkursu (Nie)Bezpieczni w sieci – konkurs dla NGO na najlepszą kampanię edukacyjną, którego celem jest wzrost świadomości Polaków na temat bezpieczeństwa w sieci.  .

Szczegóły konkursu w linku https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci/informacja-o-konkursie

 

SZKOLENIE: „SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019” - ODWOŁANE!!!

 

1% podatku 100% pomocy

 

1% podatku – 100% pomocy!

 

Okres rozliczeń podatkowych to idealny czas, aby małymi gestami przyczynić się do wielkich rzeczy. Przekazując 1% swojego podatku bielskim Organizacjom Pożytku Publicznego (OPP) wspieramy ich działalność na rzecz miasta Bielska-Białej i jego mieszkańców w wielu dziedzinach, m.in.: pomocy społecznej, zdrowia, edukacji, kultury, sportu, turystyki, integracji społecznej
i wolontariatu, wsparcia dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych, a także ekologii
i ochrony zwierząt.

W minionym roku na konta bielskich OPP, wpłynęła rekordowa kwota - ponad 8,6 mln zł!

Pełną listę bielskich organizacji uprawnionych do pozyskania 1% podatku za 2019 r. znajdziecie Państwo na stronie https://bip.um.bielsko.pl/a,73688,opp-1.html

W Bielsku-Białej rusza kampania zachęcająca mieszkańców do przekazywania 1% podatku
na rzecz bielskich Organizacji Pożytku Publicznego.

Szeroko zakrojona kampania promocyjna 1 % przygotowana przez Miasto Bielsko-Białą wraz ze Stowarzyszeniem Kozianki oraz Centrum Handlowym Gemini Park obejmuje artykuły publikowane w prasie i internecie, ulotki dystrybuowane wśród mieszkańców Bielska-Białej, plakaty rozmieszczone w różnych punktach naszego miasta, w tym na przystankach autobusowych oraz CH Gemini Park, a także baner zawieszony w centrum miasta. Po raz pierwszy kampania obejmie również reklamę na miejskim autobusie oraz spot promocyjny emitowany w lokalnych mediach internetowych i TV. W spocie tym udział wzięła grupa przedszkolaków oraz Prezydent Miasta Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, aktorka Anna Guzik oraz sportowiec, przedsiębiorca i filantrop Rafał Sonik. Mamy nadzieję, że wszystkie te przedsięwzięcia umożliwią dotarcie
do jeszcze szerszego grona odbiorców i pozwolą pozyskać bielskim OPP jeszcze więcej środków
na ich niezwykle pożyteczną działalność.

Finał akcji odbędzie się 4 kwietnia br. w godz. 13.00-18.00, podczas eventu zorganizowanego
w Gemini Park Bielsko-Biała, na który już serdecznie Państwa zapraszamy.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmiku oraz zapoznania się z materiałami instruktażowymi dot. możliwości przekazania 1% podatku.

https://www.youtube.com/watch?v=DMCgSl56BKY

Decyduj mądrze – zostaw swój 1% w Bielsku-Białej.

SZKOLENIE: „SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019”

 

Centrum Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza w dniu 19 marca 2020 r. w  godz. 13.00-16.00 na bezpłatne szkolenie pn.:

„SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019”

Szkolenie skierowane jest do organizacji, które chciałyby rozwiać ostatnie wątpliwości związane z przygotowaniem, podpisywaniem oraz składaniem sprawozdania finansowego za rok 2019

 

PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE:

1. Podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych

  - Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

  - Ustawa o rachunkowości.  

2. Podstawy prawne do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych

  - Cele statutowe a cele wymienione w ustawie CIT.

  - Zasady prawidłowego sporządzenia deklaracji CIT 8.

3. Podstawy prawne dotyczące sprawozdań finansowych NGO za rok 2019

  - Prezentacja wzoru sprawozdania finansowego za rok 2019

  - Omówienie elementów sprawozdania finansowego i poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat oraz bilansu;

  - Obowiązki, terminy i odpowiedzialność związana ze sprawozdaniem finansowym

4. Podpisywanie i składanie e-sprawozdań do KRS i KAS

  - Organizacje wpisane do KRS do rejestru przedsiębiorców

  - Organizacje wpisane do KRS do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki   zdrowotnej oraz wpisane w rejestr prowadzony przez właściwego starostę ( np. kluby sportowe )

Zajęcia poprowadzi: ekspert z zakresu księgowości z wieloletnim doświadczeniem w III sektorze, zajmująca się sprawozdawczością stowarzyszeń, fundacji oraz przedsiębiorstw społecznych. 

Miejsce szkolenia:

Centrum Organizacji Pozarządowych, 43-300 Bielsko-Biała, pl. Opatrzności Bożej 18

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy COP pod nr telefonu 33/497-07-90,

e-mail: cop@um.bielsko.pl lub w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych                          

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty.

Zgłoszenia przyjmujemy do 16.03.2020 r. do godz. 12.00.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPRASZAMY !

 

Startuje Priorytet 5 PROO, Edycja 2020!

Rusza nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja 2020.

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

 1. pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji, powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń, mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,
 2. pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,
 3. pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji)  istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.

Nabór wniosków w ramach Konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać od 28 lutego 2020 r. do 30 listopada 2020 r. lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu. Dotacja przyznana w ramach Konkursu musi zostać wykorzystana nie później niż do 31 grudnia 2020 r.

Wnioski należy składać wyłącznie poprzez Generator Wniosków, dostępny pod adresem: https://generator.niw.gov.pl/.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz telefonując pod numer 885 221 531 lub 601 901 327 w dni robocze, w godzinach 10.00 – 16.00. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

Wszystkie dokumenty znajdują się pod adresem generator.niw.gov.pl.

 

Konkurs „Osobowość Ziem Górskich”

Szanowni Państwo!

Przypominamy, iż jeszcze tylko do 2 marca br. (poniedziałek) zgłaszać Kandydatów w kolejnej edycji  Konkursu „Osobowość Ziem Górskich” organizowanego przez Zarząd Stowarzyszenia Koalicja Marek Ziem Górskich z siedzibą w Żywcu.


Do Konkursu mogą zostać zgłoszone osoby fizyczne, organizacje pozarządowe lub przedsiębiorstwa z terenu Polski i Słowacji, które poprzez swoją działalność przyczyniły się do rozwoju i promocji ziem górskich. Kandydaci zgłaszani są w następujących kategoriach: „Mały Przedsiębiorca Ziem Górskich”, „Średni Przedsiębiorca Ziem Górskich”, „Duży Przedsiębiorca Ziem Górskich”, „Samorządowiec/Polityk Ziem Górskich”, „Dziennikarz Ziem Górskich”, „Organizacja Pozarządowa Ziem Górskich”, „Osobowość Ziem Górskich” oraz „Sportowiec Ziem Górskich”.

Zgłoszenia do Konkursu mogą dokonywać pochodzące z polsko-słowackich regionów górskich samorządy gospodarcze, stowarzyszenia i fundacje, prawni reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego, organizacje samorządowe, placówki kulturalne i oświatowe oraz media. Zgłoszenia Kandydatów mogą dokonać również sami mieszkańcy terenów górskich (Polacy, Słowacy) pod warunkiem zebrania co najmniej 10 podpisów poparcia dla zgłaszanego Kandydata, przez osoby pełnoletnie i posiadające stałe zameldowanie na terenie ziem górskich polskich lub słowackich.

Nagrody w Konkursie będzie przyznawała Kapituła Konkursu, a jego rozstrzygnięcie nastąpi w trzech etapach. W pierwszym z nich, Kapituła oceni przesłane Kandydatury dokonując wyboru po trzech Nominowanych w każdej z Kategorii, których imiona i nazwiska zostaną opublikowane na stronie internetowej Koalicji. Przez 9 kolejnych dni Internauci oraz Laureaci poprzednich edycji będą mogli oddawać swoje głosy na Nominowanych w każdej kategorii. W ostatnim etapie Konkursu, Kapituła dokona wyboru Laureatów spośród Nominowanych zwykłą większością głosów.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się 25 kwietnia 2020 r. w Żywcu.

Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej
www.koalicja.zywiec.pl.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt ze Stowarzyszeniem Koalicja Marek Ziem Górskich z siedzibą w Żywcu, Rynek 2, telefonicznie pod nr tel. + 48  517 044 528 oraz e-mailowo:
koalicja2020@gmail.com.

 

Trwa konkurs w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich zapraszają do składania wniosków na projekty tematyczne w pierwszym konkursie dotacyjnym w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Kwota przeznaczona na dotacje w pierwszym konkursie: 10 455 000 EUR. Kwoty alokacji na poszczególne obszary wsparcia:

• Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne: 4 500 000 EUR,

• Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie: 2 985 000 EUR,

• Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie: 2 970 000 EUR.

Planowane rezultaty Programu i poszczególnych obszarów wsparcia znajdują się na stronie internetowej Programu http://aktywniobywatele.org.pl/o-funduszu/rezultaty/

W konkursie można składać wnioski na małe i duże dotacje.

I konkurs na projekty tematyczne – terminy składania wniosków:

 • wnioski wstępne: od 10 lutego od godz. 15.00 do 31 marca 2020 r. do godziny 12.00.
 • wnioski pełne: od 1 czerwca od godz.12.00 w południe do 31 lipca 2020 r. do godziny 12.00.

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie http://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-na-projekty-tematyczne/

 

SZKOLENIE: „AUTOPREZENTACJA – EFEKTYWNE WYSTĄPIENIA PUBLICZNE”

 

CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH serdecznie zaprasza w dniu 19 lutego 2020 r. w  godz. 12.00-16.00

na bezpłatne szkolenie pn.:  „AUTOPREZENTACJA – EFEKTYWNE WYSTĄPIENIA PUBLICZNE”

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działającej na terenie subregionu południowego woj. śląskiego, tj. powiatów bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej.

CEL SZKOLENIA?

Celem warsztatu jest rozwój umiejętności przygotowania oraz prowadzenia efektywnych prezentacji, nabycie umiejętności świadomego kreowania własnego wizerunku oraz wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych.

PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE:

 • Kluczowe elementy przygotowania wystąpienia.
 • Czym jest autoprezentacja i dlaczego komunikacji nie można odłożyć na półkę?
 • Struktura skutecznej prezentacji.
 • Techniki ułatwiające zainteresowanie oraz utrzymanie uwagi słuchaczy.
 • Techniki werbalne i niewerbalne wpływające na odbiór wystąpienia przez audytorium.
 • Przegląd mitów funkcjonujących w obszarze komunikacji.
 • Źródła emocji i stresu związanego z wystąpieniami publicznymi oraz metody ich neutralizacji.
 • Czynniki wpływające na poczucie pewności siebie podczas wystąpień publicznych.
 • Budowa własnego stylu prezentacji.
 • Ćwiczenia realizujące omawianą problematykę, podsumowanie modułu szkoleniowego.

Zajęcia poprowadzi: Urszula Patelka – szkoleniowiec, konsultant, z zawodu certyfikowany trener (Akademia Trenerów Sprzedaży Development Partners).

MIEJSCE SZKOLENIA:

Centrum Organizacji Pozarządowych, 43-300 Bielsko-Biała, pl. Opatrzności Bożej 18.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy COP pod nr telefonu 33/497-07-90, e-mail: cop@um.bielsko.pl lub w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych           

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty. Zgłoszenia przyjmujemy do 17.02.2020 r. do godz. 15.00

ZAPRASZAMY !

 

Przypominamy o trwających konsultacjach

Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.) oraz uchwały  Nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego  projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej  tych organizacji, Prezydent Miasta Bielska-Białej zaprasza organizacje społeczne, działające na obszarze Gminy Bielska-Białej, których celem działania jest ochrona zwierząt do konsultacji/zgłaszania opinii do projektu uchwały:

W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2020 r.

Opinię proszę kierować w formie pisemnej przy użyciu formularza na adres e-mail: gosp.komunalna@um.bielsko.pl

Termin zgłaszania opinii kończy się 25 lutego 2020 r.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem i projektem uchwały znajdują się na stronie internetowej:

https://bip.um.bielsko.pl/a,73804,ogloszenie-o-konsultacjach-projektu-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezd.html

 

Startuje Priorytet 1a PROO, Edycja 2020!

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uruchomił nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO - Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2020.

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne. Łączna kwota w tej edycji konkursu przeznaczona na dotacje na okres 3 lat to ponad 52 mln zł.

W ramach konkursu można otrzymać wsparcie na rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych. Dotacja może zostać przyznana na okres od 24 do 36 miesięcy. Wartość dotacji wynosi od 100 do 700 tys. zł.

Wnioski można składać od 4 lutego 2020 r. od godz. 15.00 do 4 marca 2020 r. do godz. 12.00

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.niw.gov.pl/startuje-priorytet-1a-proo-edycja-2020/

Regulamin konkursu: https://niw.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/PROO_1a_Regulamin-2020-2020.02.03.pdf

 

II kadencja Rady Pożytku rozpoczęła działalność !

Uprzejmie informujemy, że podczas pierwszego posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej spośród jej członków zostało wybrane Prezydium Rady II kadencji w składzie:

Przewodniczący Rady Pożytku - Tomasz Lorek  (Towarzystwo Szkolne im. M. Reja)

I Wiceprzewodniczący - Krzysztof Wiewióra  (Stowarzyszenie Bielska Liga Koszykówki)

II Wiceprzewodniczący - Piotr Kucia (Zastępca Prezydenta Miasta)

Sekretarz Rady - Tomasz Szlaga - (Z-ca Naczelnika w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej).

 

Konsultacje regulaminów PROO, edycja 2020 – priorytet 1b, 3, 4 i 5

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu regulaminów konkursu Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich dotyczących następujących priorytetów:

 • Priorytet 1b Dotacje na wkład własny
 • Priorytet 3 Wsparcie rozwoju instytucjonalnego lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich – Edycja 2020
 • Priorytet 4 Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich – Edycja 2020
 • Priorytet 5 Wsparcie doraźne – Edycja 2020

 

Szczegóły na stronie https://www.niw.gov.pl/konsultacje-regulaminow-proo-edycja-2020-priorytet-1b-3-4-i-5/

 

Terminy złożenia zeznań podatkowych za 2019 rok

Ministerstwo Finansów informuje o terminach złożenia zeznań podatkowych za rok 2019. Początkiem terminu jest dzień 15 lutego 2020 r.

Zeznania podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, składa się w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Zatem zeznania PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2019 r. składa się w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Natomiast zeznanie podatkowe o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczneskłada się w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli dzień ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Zatem zeznania PIT 28 i PIT-28S za 2019 r. składa się w terminie od dnia 15 lutego do dnia 2 marca 2020 r.

Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego 2020 r.

https://www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/terminy-zlozenia-zeznan-podatkowych-za-2019-rok/

Pamiętajmy o przekazaniu 1% podatku na rzecz bielskich organizacji pożytku publicznego!

 

Ważne dla NGO !

Przypominamy organizacjom pozarządowym o dwóch najważniejszych terminach związanych                 z obowiązkami sprawozdawczymi

 • do 31 stycznia

Organizacje pozarządowe mają obowiązek przesłania deklaracji:

 • PIT-4R  Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy to roczna zbiorcza informacja o odprowadzonych do urzędu skarbowego zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • PIT-8AR  Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym to roczna zbiorcza informacja o odprowadzonych do urzędu skarbowego zaliczkach na zryczałtowany podatek od osób fizycznych.
 • PIT-11 Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy to roczna informacja dla każdej zatrudnionej osoby zawierającą informacje o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • PIT-8C Informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych to roczna informacja wynikająca z rozliczeń przychodów z kapitałów pieniężnych.

Druki należy sporządzić wyłącznie elektronicznie i przesłać do urzędu skarbowego.

 • do 31 marca

Organizacje pozarządowe mają ostateczny termin na:

 • sporządzenie sprawozdania finansowego (bilans, rachunek wyników/rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa).

 

 • złożenia drogą elektroniczną deklaracji CIT-8 wraz załącznikami CIT-8/0 i CIT D do urzędu skarbowego.

CIT-8 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych to informacja o przychodach   i kosztach organizacji w poprzednim roku podatkowym

UWAGA!!!

W związku z pojawiającym się wątpliwościami związanymi z tworzeniem sprawozdań czy koniecznością wypełniania deklaracji podatkowych, wszystkie organizacje pozarządowe, które chciałyby uzyskać pomoc związaną z właściwym wywiązaniem się powyższych obowiązków zapraszamy na bezpłatne, indywidualne konsultacje do siedziby Centrum Organizacji Pozarządowych (pl. Opatrzności Bożej 18, tel. 33 / 497 07 90, e-mail:  cop@um.bielsko.pl).

 

ulotka sprawozdawczość

 

 

1% podatku na rzecz OPP

Przypominamy o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego.

Zachęcamy Państwa do pozostawienia 1% podatku w Bielsku-Białej i przekazania go na rzecz bielskich OPP.

Z każdy rokiem zwiększają się środki finansowe, jakie podatnicy przekazują na rzecz OPP w 2019 r. ponad 14,5 mln osób przekazało na rzecz 8869 fundacji i towarzyszeń kwotę przekraczającą 874 mln zł.

Bielskie organizacje uprawnione do otrzymania 1% znajdziecie Państwo w linku:

https://bip.um.bielsko.pl/a,73688,organizacje-pozytku-publicznego-dzialajace-na-terenie-miasta-bielsko-biala-uprawnione-do-otrzymania-.html

Ulotka1%

 

 

Nabór wniosków do  Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy

Uprzejmie informujemy, iż trwa ciągły, otwarty nabór wniosków do  Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020.

W ramach naboru dofinansowane będą wszystkie typy mikroprojektów (A,B,C) w dwóch osiach projektowych:

 • Osi priorytetowej 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
 •  
 • Osi priorytetowej 4 – Współpraca instytucji i społeczności

Wnioski projektowe, które zostaną złożone za pomocą aplikacji MS2014+ (https://mseu.mssf.cz) w terminie do 2 kwietnia 2020 r. będą rozpatrywane na XI posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego planowanym na czerwiec br.

Szczegółowe informacje dot. naboru znajdziecie Państwo na stronie www.euroregion-beskidy.pl

Ponadto informacje o Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 można uzyskać w Dziale Czeskim Biura:

Stowarzyszenia „Region Beskidy” ul. Widok 18/1-3, 43-300 Bielsko-Biała

tel. 033 488 89 22
e-mail: j.szweda@euroregion-beskidy.pl  oraz  g.kruczek@euroregion-beskidy.pl

Zachęcamy do składania wniosków.

 

euroregion

 

 

Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Zachęcamy organizacje pozarządowe do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego  skierowanego do młodzieży w wieku 13-19 lat (uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz  uczniów szkół średnich), z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców

W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2020 r. a 30 listopada 2021 r.  mogą ubiegać się:

 • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców),
 • domy kultury i biblioteki, które otrzymały od 2000 roku co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse.

 

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Ma bowiem takie samo prawo, jak jego rówieśnik z dużej aglomeracji, by spróbować odnieść sukces na miarę własnych możliwości oraz by jak najlepiej wykorzystać szanse, które przyniesie mu życie.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://rownacszanse.pl/strona-glowna

Logo strony

 

 

“Śląskie Lokalnie 2020”.

W ramach projektu Instytut Pracy i Edukacji wraz z partnerem - Instytutem Rozwoju Rynku Pracy, jako Operatorzy - organizują konkurs mikrograntów o nazwie “Śląskie Lokalnie 2020”.

​Celem projektu jest rozwój młodych organizacji, grup nieformalnych, grup samopomocowych z terenu województwa śląskiego, poprzez zorganizowanie konkursu mikrograntowego, podczas którego rozdana zostanie kwota do 600 000 zł.

Szczegóły w linku https://www.fioslaskie.com/oprojekcie

Osoby zainteresowane projektem zapraszamy również na spotkanie informacyjne do siedziby Centrum Organizacji Pozarządowych w czwartek 23 stycznia 2020 godz. 17.00. Rejestracja na spotkanie możliwa jest drogą elektroniczną https://www.fioslaskie.com/events/bielsko-biala-spotkanie-informacyjne-fio

FIO Śląskie Lokalnie

 

Inkubator „Generator Dostępności”.

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ogłaszają I turę naboru do Inkubatora „Generator Dostępności”. Projekt służy poprawie dostępności produktów, usług i przestrzeni dla osób z ograniczeniami w mobilności i percepcji, w tym w szczególności osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Poszukujemy osób, organizacji, instytucji i firm, które chcą tworzyć dla nich nowe, bardziej efektywne rozwiązania. Innowatorom zapewniamy wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe. Nie oczekujemy gotowych pomysłów, a zaangażowania i dobrego rozpoznania sytuacji wybranej grupy. Na zgłoszenia czekamy do 14 lutego 2020 r.!

Szczegóły w linku https://innowacje.spoldzielnie.org/2020/01/14/generator-dostepnosci-i-tura-naboru-zgloszen-ogloszenie-o-naborze/

Generator

Zachęcamy do śledzenia naszego profilu na facebooku, na którym znajdują się najświeższe informacje dotyczące organizacji pozarządowych.

https://www.facebook.com/COPBielskoBiala/

 

Informujemy, że z dniem 31 lipca 2018 r. Urząd Miejski w Bielsku-Białej zakończył realizację projektu partnerskiego pn.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany był wraz z Bielskim Centrum Przedsiębiorczości oraz Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki” jako partnerami projektu. W trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia tj. od 01.08.2016 do 31.07.2018 r. z różnorodnych form wsparcia OWES przy Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej skorzystało ponad 110 organizacji pozarządowych z terenu subregionu południowego. Ośrodek oferował wsparcie doradcze, szkoleniowe, animacyjne, promocyjne oraz infrastrukturalne.

Dziękujemy wszystkim organizacjom i przedstawicielom bielskiego sektora pozarządowego za dobrą  współpracę na rzecz ekonomii społecznej w Naszym Mieście i regionie!

Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2018 r. działania skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych są kontynuowane i realizowane przez pracowników Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w ramach CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej oraz osoby zainteresowane założeniem organizacji pozarządowych do skorzystania z możliwości uzyskania bezpłatnego wsparcia w naszym biurze, które zlokalizowane jest - podobnie jak OWES - przy pl. Opatrzności Bożej 18 (dawne USC):

Centrum Organizacji Pozarządowych jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach:

pon.-śr. 8:00-16:00
czw. 8:00-19:00
pt. 8:00-15:00

URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości
Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 / 49 71 633, 49 71 638 fax. 33 / 49 71 630
e-mail: ngo@um.bielsko.pl

Centrum Organizacji Pozarządowych
pl. Opatrzności Bożej 18, tel. 33/ 497 07 90
e-mail: cop@um.bielsko.pl