Przemoc domowa

Przemoc domowa - jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

a) narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,

b) naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,

c) powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,

d) ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,

e) istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

Osoba doznająca przemocy domowej:

a) małżonek, także w przypadku, gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, oraz jego wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,

b) wstępni i zstępni oraz ich małżonkowie,

c) rodzeństwo oraz ich wstępni, zstępni i ich małżonkowie,

d) osoba pozostająca w stosunku przysposobienia i jej małżonek oraz ich wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,

e) osoba pozostająca obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,

f) osoba wspólnie zamieszkująca i gospodarująca oraz jej wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,

g) osoba pozostająca obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania,

h) małoletni - wobec którego jest stosowana przemoc domowa, a także małoletni będący świadkiem przemocy domowej wobec osób, o których mowa powyżej.

Osoba stosująca przemoc domową - pełnoletni, który dopuszcza się przemocy domowej wobec ww. osób doznających przemocy.

Świadek przemocy domowej - osoba, która posiada wiedzę na temat stosowania przemocy domowej lub widziała akt przemocy domowej

Przydatne linki

Wykaz podmiotów realizujących na terenie miasta Bielska-Białej oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie - w załącznikach

Dołączone pliki:

Podmioty realizujące na terenie miasta Bielska-Białej pomoc dla osób dotkniętych przemocą domową w 2023 r. (stan na 8.08.2023 r.)

Baza teleadresowa specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie na terenie województwa śląskiego w 2023 r.

Baza teleadresowa placówek zapewniających w 2023 r. schronienia osobom doświadczającym przemocy domowej na terenie województwa śląskiego.

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą domową w 2023 r.

Baza teleadresowa jednostek poradnictwa specjalistycznego dla ofiar przemocy domowej w 2023 r.

Baza teleadresowa podmiotów realizujących w 2023 r. na terenie województwa śląskiego programy psychologiczno-terapeutyczne.

Baza teleadresowa podmiotów realizujących w 2023 roku na terenie województwa śląskiego programy korekcyjno-edukacyjne.

Informacja o instytucjach pomocowych dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie

Podmioty realizujace na terenie Miasta Bielska-Białej pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w 2023 r.

Informacje o podmiotach realizujacych oddziaływania wobec osób stosujacych przemoc domową w 2023 r.

Plan awaryjny doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa

Odsetek populacji rodzin zagrożonych przemocą na terenie gminy Bielsko-Biała