Przemoc domowa

Przemoc domowa – jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

 1. narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
 2. naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
 3. powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie i krzywdę,
 4. ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
 5. istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Osoba doznająca przemocy domowej:

 1. małżonek, także w przypadku, gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, oraz jego wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,
 2. wstępni i zstępni oraz ich małżonkowie,
 3. rodzeństwo oraz ich wstępni, zstępni i ich małżonkowie,
 4. osoba pozostająca w stosunku przysposobienia i jej małżonek oraz ich wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,
 5. osoba pozostająca obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,
 6. osoba wspólnie zamieszkująca i gospodarująca oraz jej wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,
 7. osoba pozostająca obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania,
 8. małoletni – wobec którego jest stosowana przemoc domowa, a także małoletni będący świadkiem przemocy domowej wobec osób, o których mowa powyżej.

Osoba stosująca przemoc domową – pełnoletni, który dopuszcza się przemocy domowej wobec w/w osób doznających przemocy.

Świadek przemocy domowej – osoba, która posiada wiedzę na temat stosowania przemocy domowej lub widziała akt przemocy domowej.

Przemoc domowa - gdzie szukać pomocy?

Miasto Bielsko-Biała podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności w ramach funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zespół realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej. Do jego zadań należy integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Zespół tworzy warunki umożliwiające realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej w szczególności poprzez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy domowej,
 2. inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informatycznych, mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom,
 3. inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową,
 4. opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej,
 5. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 6. powołanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań,
 7. monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”,
 8. kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową, 
 9. składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia.

Gdzie zgłosić się po pomoc do Zespołu?

Obsługę organizacyjno-techniczną i finansową Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielsku-Białej zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielsku-Białej mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 9.

Kontakt osobisty oraz telefoniczny: 33 499 25 01, 33 499 25 05,
od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.30 do 15.30,

a także przez e-mail: zespol_interdyscyplinarny@mops.bielsko.pl

Przydatne linki

Wykaz podmiotów realizujących na terenie miasta Bielska-Białej oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie - w załącznikach

Dołączone pliki:

Zalecenia dotyczące opracowania i realizacji programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową na terenie województwa śląskiego na lata 2024-2030

Zalecenia dotyczące opracowania i realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową na terenie województwa śląskiego na lata 2024-2030 

Podmioty realizujące na terenie miasta Bielska-Białej pomoc osobom doznającym przemocy domowej w 2024 roku

Podmioty realizujące na terenie miasta Bielska-Białej oddziaływania wobec osób stosujących przemoc domową w 2024 roku

Baza teleadresowa specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie na terenie województwa śląskiego w 2023 r.

Baza teleadresowa placówek zapewniających w 2023 r. schronienia osobom doświadczającym przemocy domowej na terenie województwa śląskiego.

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą domową w 2023 r.

Baza teleadresowa jednostek poradnictwa specjalistycznego dla ofiar przemocy domowej w 2023 r.

Baza teleadresowa podmiotów realizujących w 2023 r. na terenie województwa śląskiego programy psychologiczno-terapeutyczne.

Baza teleadresowa podmiotów realizujących w 2023 roku na terenie województwa śląskiego programy korekcyjno-edukacyjne.

Informacja o instytucjach pomocowych dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie

Odsetek populacji rodzin zagrożonych przemocą na terenie gminy Bielsko-Biała