Rewitalizacja Bielskiej Starówki

Historia, informacje ogólne

Najciekawsze zabytki i miejsca bielskiej starówki

Idea rewitalizacji bielskiej starówki dokumenty programowe

Działania rewitalizacyjne 

Stan obecny i plany na przyszłość

W sposób ciągły prowadzona jest:

 • kontynuacja remontów kolejnych nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem podwórek, w tym m. in. wykorzystanie założeń do kompleksowego programu małej architektury detalu dla Starówki 
 • kontynuacja zagospodarowania przestrzeni publicznych, (w tym m.in.: obsługa komunikacyjna, wprowadzenie zieleni parkowej, budowa kolejnych parkingów itp.) 
 • realizacja kolejnych projektów mających na celu aktywizację społeczną i gospodarczą mieszkańców Starego Miasta 
 • działalność edukacyjno - doradcza dla właścicieli nieruchomości i najemców prywatnych, w tym o ewentualnych ulgach i możliwościach pozyskiwania funduszy na remonty konserwatorskie zarówno ze środków krajowych jak i unijnych 
 • dalsza współpraca z użytkownikami i właścicielami nieruchomości prywatnych 
 • kontynuacja regulacji stanów prawno-własnościowych 
 • sterowanie programami usługowymi i handlowymi 
 • animacja procesów kulturotwórczych tradycji miejsca informacja i marketing 

Efekty dotychczasowych działań rewitalizacyjnych

 • zwiększenie zainteresowania inwestowaniem w tej dzielnicy miasta (zwiększenie obrotu nieruchomościami prywatnymi gminnymi, wynajmowanie pustostanów, uruchamianie nowych działalności itp.) 
 • wzrost wartości nieruchomości
 • powstało szereg nowych lokali gastronomicznych i usługowych, w tym również związanych z funkcja kulturalną 
 • zmiana funkcji lokali przyrynkowych zgodnie z preferencjami Gminy 
 • znaczne ożywienie działalności remontowej wśród właściciel najemców prywatnych oraz oczekiwana zmiana funkcji usług w lokalach usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku
 •  poprawa ładu przestrzennego, poprawa estetyki obiektów i ich otoczenia, w tym obiektów kubaturowych, rynku, ulic przyrynkowych 
 • większość właścicieli nieruchomości prywatnych zadeklarowała wykonanie elewacji frontowych budynków zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie płyty Rynku 
 • od wiosny 2007r. Starówka staje się miejscem organizacji szeregu imprez (m.in. "Jarmark Świętojański", "Dni Bielska-Białej")

Uchwała rady miejskiej w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w zamian za wykonanie remontu elewacji.