Wydział Gospodarki Miejskiej (jak załatwić sprawę)

 1. Kategorie
  1. Interwencja w sprawie utrzymania zieleńców, skwerów, parków, lasu komunalnego
  2. Wniosek o założenie i rozszerzenie Cmentarza Komunalnego
  3. Wniosek o zamknięcie Cmentarza Komunalnego
  4. Decyzja o zmianie przeznaczenia terenu Cmentarnego na inny cel po upływie 40 lat od ostatniego pochowania
  5. Interwencja w sprawie ochrony i utrzymania porządku miejsc pamięci narodowej
  6. Interwencja w sprawie utrzymania Cmentarzy wojskowych
  7. Interwencja w sprawie dekoracji miasta
  8. Interwencja w sprawie wycinki, redukcji, pielęgnacji drzew i krzewów rosnących na terenie Gminy
  9. Interwencja w sprawie utrzymania czystości i porządku w mieście
  10. Interwencja w sprawie utrzymania czystości terenów i dróg stanowiących własność Gminy
  11. Interwencja w sprawie zimowego utrzymania dróg, placów, kładek i przejść podziemnych
  12. Interwencje w sprawie wystawiania koszy ulicznych na odpady w rejonach intensywnego ruchu pieszego oraz odbioru odpadów komunalnych z urządzeń ruchomych
  13. Interwencja w sprawie likwidacji dzikich wysypisk śmieci
  14. Interwencja w sprawie funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt
  15. Interwencja w sprawie oświetlenia ulic, placów, parków i przejść podziemnych
  16. Najem słupów oświetlenia ulicznego celem instalacji infrastruktury liniowej (np. powieszenie przewodów teleinformatycznych).
  17. Opinia i uzgodnienie projektu technicznego w zakresie oświetlenia ulicznego oraz projektu inwestycyjnego w zakresie kolizji z urządzeniami oświetleniowymi i iluminacją obiektów będących własnością Gminy
  18. Interwencja w sprawie akcji deratyzacyjnej w zakresie stosowania przepisów sanitarno-porządkowych
  19. Interwencja w sprawie utrzymania szaletów miejskich
  20. Interwencja w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
  21. Interwencja w sprawie zbierania i utylizacji zwłok zwierząt
  22. Interwencja w sprawie modernizacji dróg przy współpracy z Miejskim Zarządem Dróg
  23. Interwencje w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę
  24. Interwencja w sprawie utrzymania kanalizacji deszczowej i sanitarnej
  25. Interwencja w sprawie cieków wodnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta
  26. Interwencja w sprawie działania i utrzymania  fontann miejskich
  27. Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony nad bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych na terenie Gminy Bielsko-Biała