Wydział Nieruchomości (jak załatwić sprawę)

 1. Mienie gminne
  1. Dzierżawa nieruchomości
  2. Czasowe zajęcie gruntów pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej przez inwestorów niebędących przedsiębiorcami przesyłowymi
  3. Czasowe zajęcie gruntów pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej przez inwestorów będących przedsiębiorcami przesyłowymi
  4. Zgoda na budowę w granicy, zbliżenie do granicy
  5. Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi - ustanowienie służebności drogi
  6. Wykup nieruchomości
  7. Zamiana nieruchomości
  8. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości
  9. Zmiana terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
  10. Bonifikaty (ulgi) od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
  11. Odpłatne przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
  12. Nieodpłatne przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
  13. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu, zmiana stanu prawnego użytkowania wieczystego
  14. Bezprzetargowa sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości – na uzupełnienie
  15. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców
  16. Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz najemców
  17. Wydanie zaświadczenia na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej powstałej z tytułu reszty ceny kupna nieruchomości - lokalu
  18. Wydanie zaświadczenia na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej – powstałej z tytułu kosztów remontu budynku
  19. Wydanie zaświadczenia na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej – powstałej z tytułu reszty ceny przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
  20. Ustalenie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami
  21. Przeniesienie własności lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami
  22. Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
  23. Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
  24. Oddanie nieruchomości w trwały zarząd
  25. Użyczenie gruntów
  26. Wydanie zaświadczenia na wykreślenie hipoteki/ostrzeżenia powstałej z tytułu zabezpieczenia zwrotu bonifikaty związanej z kupnem lokalu mieszkalnego
  27. Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości
  28. Utworzenie listy rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez prezydenta miasta bielska-białej w zakresie działania wydziału mgr oraz nadania regulaminu określającego zasady prowadzenia listy
  29. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  30. Zgłoszenie wniesienia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego należnej Skarbowi Państwa w pomniejszonej wysokości za 2020 rok
 2. Rolnictwo
  1. Wydawanie zaświadczeń o okresach pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym wliczanych do stażu pracy
  2. Nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntu pod budynkami, które wchodziły w skład gospodarstw rolnych przekazanych na rzecz skarbu państwa w zamian za rentę rolniczą
  3. Procedura I warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej
  4. Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej