Wydział Nieruchomości (jak załatwić sprawę)

 1. Mienie gminne
  1. Dzierżawa nieruchomości
  2. Czasowe zajęcie gruntów pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej przez inwestorów niebędących przedsiębiorcami przesyłowymi
  3. Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi - ustanowienie służebności dla inwestorów będących przedsiębiorcami przesyłowymi
  4. Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi - ustanowienie służebności drogi
  5. Wykup nieruchomości
  6. Zamiana nieruchomości
  7. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości
  8. Zmiana terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
  9. Bonifikaty (ulgi) od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
  10. Odpłatne przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
  11. Nieodpłatne przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
  12. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu, zmiana stanu prawnego użytkowania wieczystego
  13. Bezprzetargowa sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości – na uzupełnienie
  14. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców
  15. Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz najemców
  16. Wydanie zaświadczenia na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej powstałej z tytułu reszty ceny kupna nieruchomości - lokalu
  17. Wydanie zaświadczenia na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej – powstałej z tytułu kosztów remontu budynku
  18. Wydanie zaświadczenia na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej – powstałej z tytułu reszty ceny przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
  19. Ustalenie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami
  20. Przeniesienie własności lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami
  21. Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
  22. Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
  23. Oddanie nieruchomości w trwały zarząd
  24. Użyczenie gruntów
  25. Wydanie zaświadczenia na wykreślenie hipoteki/ostrzeżenia powstałej z tytułu zabezpieczenia zwrotu bonifikaty związanej z kupnem lokalu mieszkalnego
  26. Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości
  27. Utworzenie listy rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez prezydenta miasta Bielska-Białej w zakresie działania wydziału mgr oraz nadania regulaminu określającego zasady prowadzenia listy
  28. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  29. Wydanie zaświadczenia o uiszczeniu opłaty przekształceniowej celem wykreślenia roszczenia w księdze wieczystej
 2. Rolnictwo
  1. Wydawanie zaświadczeń o okresach pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym wliczanych do stażu pracy
  2. Procedura I warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej
  3. Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej