Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości (jak załatwić sprawę)

 

Realizowane sprawy

 1. Zameldowanie
  1. Zameldowanie na pobyt stały
  2. Zameldowanie na pobyt czasowy
  3. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
  4. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy
  5. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Wymeldowanie
  1. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
  2. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
  3. Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego
  4. Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego
  5. Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego
  6. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Dowody osobiste
  1. Wydanie dowodu osobistego
  2. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
  3. Zawieszenie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego
  4. Unieważnienie dowodu osobistego z powodu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (kradzież tożsamości)
 4. Organizacje pozarządowe
  1. Stowarzyszenia zwykłe
  2. Jednostki terenowe stowarzyszeń
 5. Kluby sportowe
  1. Wpis do ewidencji uczniowskiego klubu sportowego
  2. Wpis do ewidencji klubu sportowego nieprowadzącego działalności gospodarczej
 6. Wybory
  1. Centralny Rejestr Wyborców - ujęcie wyborcy w stałym obwodzie głosowania
  2. Pełnomocnictwo do głosowania
  3. Zaświadczenie o prawie do głosowania
  4. Zmiana miejsca głosowania
  5. Udostępnienie spisu wyborców
  6. Zmiana lokalu wyborczego przez wyborcę niepełnosprawnego
  7. Uzyskanie informacji o danych przetwarzanych w Centralnym Rejestrze Wyborców
 7. Udostępnianie danych, wydawanie zaświadczeń
  1. Udostępnienie danych osobowych z rejestru dowodów osobistych w trybie jednostkowym
  2. Udostępnienie dokumentacji dowodowej
  3. Udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców
  4. Wydanie zaświadczenia z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców
  5. Wydanie zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
  6. Wydanie zaświadczenia zawierającego odpis danych przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL
 8. Numer PESEL
  1. Nadanie numeru PESEL dla osoby zobowiązanej do posiadania numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów
  2. Nadanie numeru PESEL w trybie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  3. Zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL
 9. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  1. Wpis do CEIDG
  2. Zmiana wpisu w CEIDG
  3. Zawieszenie działalności gospodarczej w CEIDG
  4. Wznowienie działalności gospodarczej w CEIDG
  5. Wykreślenie wpisu w CEIDG
 10. Wydawanie zaświadczeń o przedsiębiorcach - wpisy historyczne
  1. Wydawanie zaświadczeń o przedsiębiorcach
 11. Sprzedaż napojów alkoholowych
  1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych
  2. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 12. Transport drogowy rzeczy i osób
  1. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
  2. Licencja (tylko zmiany) na wykonywanie transportu drogowego osób lub rzeczy - dotyczy licencji wydanych przed 14 sierpnia 2013 r.
  3. Licencja na transport drogowy osób samochodem osobowym i pojazdem samochodowym 7-9
  4. Licencja w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
  5. Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne
  6. Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych / regularnych specjalnych
  7. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy
 13. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  1. Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów
 14. Sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich
  1. Wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich
 15. Rejestr danych kontaktowych
  1. Przekazanie/aktualizacja/usunięcie danych kontaktowych
 16. Prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną
  1. Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną