Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość

Celem głównym priorytetu jest wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy.

Projekt zrealizowany:

Priorytet II. Społeczeństwo Infromacyjne

Celem priorytetu jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie, poprzez zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu oraz wzrost liczby usług publicznych świadczonych droga elektroniczną.

Projekty zrealizowane:

Priorytet III. Turystyka

Celem priorytetu jest wzrost konkurencyjności turystycznej regionu, który będzie realizowany poprzez:

 • poprawę jakości infrastruktury turystycznej regionu,
 • tworzenie i rozwój regionalnych  produktów turystycznych,
 • zwiększenie dostępu do informacji turystycznej,
 • wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej.

Projekty zrealizowane:

Priorytet V. Środowisko

Głównym celem Priorytetu V. Środowisko jest ochrona oraz poprawa jakości środowiska.

Realizacja celu głównego będzie się odbywać poprzez następujące cele szczegółowe:

 • poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
 • ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku,
 • poprawa jakości powietrza, 
 • doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem, 
 • ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa.

 Projekt zrealizowany:

Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast

Celem priorytetu jest wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej województwa śląskiego, realizowany poprzez wzrost konkurencyjności ośrodków metropolitalnych oraz wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych.

Projekty zrealizowane:

Priorytet VII. Transport

Celem priorytetu jest ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego poprzez wsparcie skierowane na rozwój infrastruktury drogowej oraz transportu publicznego.

Projekty zrealizowane:

Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna

Celem priorytetu jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy, który będzie realizowany poprzez:

 • wzrost dostępności i poprawe warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym,
 • wzrost i poprawa warunków kształcenia ustawicznego.

Projekty zrealizowane:

Priorytet IX. Zdrowie i Rekreacja

Celem priorytetu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu.

Projekty zrealizowane: