Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

Loga – europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, Unia Europejska, Polska, Śląskie

Oś priorytetowa II Cyfrowe śląskie

Os priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Oś priorytetowa VI. Transport

Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy

Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne

Oś priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Oś priorytetowa XII. Infrastruktura edukacyjna