Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

Loga – europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, Unia Europejska, Polska, Śląskie

Oś priorytetowa II Cyfrowe śląskie

Os priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów

Oś priorytetowa VI. Transport

Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy

Oś priorytetowa VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne

Oś priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Oś priorytetowa XII. Infrastruktura edukacyjna